Ingrees

News

We think about the future, we think of BIM

ingREeS Project will also contribute to BIM Technology implementation in Slovakia, as stated at the 1st Slovak BIM Conference on October 22, in Bratislava.

 


Article in the Slovak Language:

22. októbra sa v Bratislave konala 1. slovenská BIM konferencia s medzinárodnou účasťou, ktorej cieľom bolo zvýšiť povedomie a diskutovať o pozitívach, doposiaľ dosiahnutých úspechoch, ale aj možných problémoch a prekážkach vynárajúcich sa pri zavádzaní technológie Informačného modelu budovy (Building Information Modeling – BIM) do odbornej praxe na úrovni všetkých účastníkov stavebného procesu. Zástupcovia projektu ingREeS pri tom nesmeli chýbať.

Projekt ingREeS prispeje k implementácii BIM technológie do slovenského stavebníctva, ktorá je podmienená aj európskou legislatívou. Smernica Európskeho parlamentu a rady 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní otvorila priestor pre využívanie BIM technológie pri zadávaní verejných zákaziek v oblasti stavebníctva a dopravy, a zahraničná prax hovorí o tom, že BIM môže byť pri verejných zákazkách v stavebníctve skutočne požadovaná.

„Jednou z priorít projektu ingREeS je vybudovať systém vzdelávania, ktorý zodpovedá novodobým požiadavkám stavebného sektora, a preto sme rozhodli pre zaradenie vzdelávacieho modulu BIM do tréningových programov“, informoval Vladimír Benko, hlavný expert projektu. ingREeS teda predpripraví odborníkov v stavebníctve na strednej a vyššej riadiacej úrovni na tento revolučný spôsob komunikácie pri príprave, realizácii a správe budov, ktorý disponuje značným potenciálom prínosu pre slovenský stavebný sektor.

Transparentný a otvorený workflow, efektívnejšia a rýchlejšia realizácia projekčných prác stavebných objektov a zníženie investičných a prevádzkových nákladov vo výstavbe a správe budov, to všetko možno očakávať od zavedenia BIM technológie aj na Slovensku“ uviedol Tomáš Funtík, expert v oblasti BIM, ktorý bude v rámci projektu ingREeS zastrešovať prípravu vzdelávacieho modulu Efektívneho integrovaného manažmentu pomocou BIM.