Ingrees

ingREeS v médiách

STOR CAD: Absolvujte projekt ingREeS a zvýšte svoju odbornosť a kvalifikáciu…

Súčasná doba poukazuje na potrebu inovácie, moderného a kvalitného vzdelávania a odbornej prípravy ako kľúčového faktora hospodárskej konkurencieschopnosti. Všeobecná úroveň spôsobilostí sa musí zvýšiť s cieľom naplniť potreby trhu práce ako aj umožniť občanom, aby mohli v súčasnej spoločnosti dobre fungovať. Odhaduje sa, že trh v oblasti renovácií budov na štandard nZEB a trh novostavieb nZEB v rokoch 2020 až 2030 bude predstavovať objem dodávok stavebných prác, materiálov, technických zariadení a technológií vo výške presahujúcej 40 miliárd EUR len na Slovensku. A práve preto sa Slovenská komora stavebných inžinierov rozhodla podieľať sa na ďalšom vzdelávaní svojich členov a ponúka im možnosť zapojiť sa do programu ingREeS.

Digitalizácia stavebníctva

Stavebný priemysel je pritom jedným z najväčších odvetví v Európe s podielom približne 10% na hrubom domácom produkte (HDP) EU. Patrí medzi kľúčové odvetvia z hľadiska prepojenia a vstupov s inými odvetviami (napríklad oceliarsky). Podľa štatistík pracuje v stavebníctve 20 miliónov ľudí, čo nie je zanedbateľné množstvo. Európska komisia vo svojej sprievodnej správe k stratégii pre digitalizáciu európskeho priemyslu uvádza, že hoci v mnohých oblastiach hospodárstva sa zaviedli digitálne technológie a procesy rýchlo, treba aby sa vo všetkých odvetviach európskeho priemyslu a bez ohľadu na veľkosť spoločnosti digitálne príležitosti aj plne využívali, a tým dosiahla celosvetová konkurencieschopnosť. V digitálnej transformácii zaostávajú hlavne malé a stredné podniky a obzvlášť tradičné odvetvia, ako napr. stavebný, agropotravinársky, textilný a oceliarsky priemysel.

Günther H. Oettinger, komisár pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť, v nadväznosti na túto stratégiu v apríli minulého roka vyhlásil: „Európa má veľmi konkurencieschopnú priemyselnú základňu a je svetovým lídrom v dôležitých odvetviach. Toto vedúce postavenie si však dokáže udržať, len ak svoj priemysel úspešne a rýchlo digitalizuje.“ Momentom digitalizácie na Slovensku by teda logicky mohla byť implementácia BIM do stavebného sektoru. Bez jednotných štandardov to samozrejme nepôjde, ale našťastie sa na nich už pracuje.

Čistá energia v budovách

Digitálne technológie majú potenciál zvýšiť efektívnosť nielen stavebných procesov, ale aj prevádzkovania budov, a tak prispieť k úsporám energie. Komisia preto podporuje definíciu spoločných zásad a pravidiel v oblasti verejného obstarávania na digitalizovanie vlastností budov, vrátane ich energetickej náročnosti s využitím informačného modelovania stavieb. Spolu s rozvojom spoločného rámca pre digitálny stavebný denník a konkrétnymi krokmi zameranými na malé a stredné podniky, sa zjednodušuje výmena informácií a podporí sa rozhodovací proces pred, počas a po stavebných projektoch.

 

Navyše, vyhneme sa fragmentácii národných stratégií, čím sa znižujú náklady pre malé a stredné podniky, uvádza sa v Prílohe Urýchlenie čistej energie v budovách, ktorá je komunikáciou Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu ekonomickému a sociálnemu výboru, výboru Regiónov a Európskej investičnej banke s dovetkom – Čistá energia pre všetkých Európanov z 30. novembra 2016.

 

Školenia ingREeS už tento rok

Už v marci tohto roku začínajú prvé školenia v rámci projektu ingREeS, ktoré sú určené všetkým tým, ktorí majú záujem zlepšiť svoju kvalifikáciu a odbornosť. Všetky školenia v rámci projektu sú pre účastníkov bez akýchkoľvek poplatkov. Projekt získal finančné prostriedky z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020 na základe Dohody o grante č. 649925- ingREeS. Počas celého roka 2017 sme pre účastníkov projektu pripravili zaujímavé prednášky, školenia, e-learningové aktivity a mnohé ďalšie doplňujúce odborné podujatia, ktoré im pomôžu v rámci ich celoživotného vzdelávania a zlepšovania svojej odbornosti a kvalifikácie.

Konferencia ingREeS na výstave Coneco

Finálna štruktúra a obsah školiacich programov bude našim účastníkom odprezentovaná v rámci veľtrhu CONECO RACIOENERGIA, ktorý sa tento rok koná v termíne 22. – 25. marca 2017 v priestoroch výstaviska Incheba v Bratislave. Nadviažeme tak na úspešný 1. ročník konferencie s názvom Investujeme do stavbárskych zručností, ktorý sa konal minulý rok na spomínanej výstave. V rámci podujatia vystúpili odborníci z Rakúska, Čiech a Slovenska, ktorí prezentovali praktické skúsenosti s realizáciou nZEB budov a pokročilé výpočtové metódy na dosiahnutie úspor. Tešíme sa na Vás v piatok 24. 03. 2017 na Inchebe.

Viac informácií o projekte ingREeS si môžte prečítať na http://www.stor.sk/bim/sksi-absolvujte-projekt-ingrees-a-zvyste-svoju-odbornost-a-kvalifikaciu/