Ingrees

Novinky

Myslíme do budúcna, myslíme na BIM

22. októbra sa v Bratislave konala 1. slovenská BIM konferencia s medzinárodnou účasťou, ktorej cieľom bolo zvýšiť povedomie a diskutovať o pozitívach, doposiaľ dosiahnutých úspechoch, ale aj možných problémoch a prekážkach vynárajúcich sa pri zavádzaní technológie Informačného modelu budovy (Building Information Modeling – BIM) do odbornej praxe na úrovni všetkých účastníkov stavebného procesu. Zástupcovia projektu ingREeS pri tom nesmeli chýbať.

Projekt ingREeS prispeje k implementácii BIM technológie na Slovensku, ktorá je podmienená aj európskou legislatívou. Smernica Európskeho parlamentu a rady 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní otvorila priestor pre využívanie BIM technológie pri zadávaní verejných zákaziek v oblasti stavebníctva a dopravy, a zahraničná prax hovorí o tom, že BIM môže byť pri verejných zákazkách v stavebníctve skutočne požadovaná.

„Jednou z priorít projektu ingREeS je vybudovať systém vzdelávania, ktorý zodpovedá novodobým požiadavkám stavebného sektora, a preto sme rozhodli pre zaradenie vzdelávacieho modulu BIM do tréningových programov“, informoval Vladimír Benko, hlavný expert projektu. ingREeS teda predpripraví odborníkov v stavebníctve na strednej a vyššej riadiacej úrovni na tento revolučný spôsob komunikácie pri príprave, realizácii a správe budov, ktorý disponuje značným potenciálom prínosu pre slovenský stavebný sektor.

Transparentný a otvorený workflow, efektívnejšia a rýchlejšia realizácia projekčných prác stavebných objektov a zníženie investičných a prevádzkových nákladov vo výstavbe a správe budov, to všetko možno očakávať od zavedenia BIM technológie aj na Slovensku“ uviedol Tomáš Funtík, expert v oblasti BIM, ktorý bude v rámci projektu ingREeS zastrešovať prípravu vzdelávacieho modulu Efektívneho integrovaného manažmentu pomocou BIM.