Ingrees

Partneri

Národný ústav celoživotného vzdelávania

NÚCŽV
Slovensko
www.nuczv.sk

partneri_nucv_male

Kto sme

Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV) je štátna príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zriadená na účel poskytovania a plnenia úloh v oblasti celoživotného vzdelávania a ďalšieho vzdelávania. Zároveň je NÚCŽV ako expertná organizácia zodpovedná za rozvoj systému celoživotného poradenstva na Slovensku. NÚCŽV sa podieľal na vytváraní a aktualizácii Národného kvalifikačného rámca a bol zapojený do tvorby Národnej sústavy kvalifikácií ako aj do Systému monitorovania a prognózovania vzdelávacích potrieb. Organizácia zavádza a navrhuje nové postupy v rámci rozhodovania a legislatívneho procesu a preto spolupracuje s výskumnými inštitúciami a centrami, medzinárodnými organizáciami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnou správou na úrovni okresov, obcami, združeniami, zamestnávateľskými zväzmi, profesijnými organizáciami a záujmovými skupinami ako aj s európskymi inštitúciami.

Naša úloha v projekte

NÚCŽV plní úlohu národnej podpornej služby (NSS) pre elektronickú platformu vzdelávania dospelých v Európe (EPALE) pre Slovensko a je zároveň národným koordinátorom pre implementáciu európskeho programu pre vzdelávanie dospelých.

Prejsť na stránku partnera