Ingrees

Novinky

Slovensko podľa NKÚ zaostáva pri zavádzaní opatrení smerujúcich k úspore energií

Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ SR) zverejnil výsledky prvej systémovej kontroly plnenia úloh Slovenska pri zabezpečovaní úspor energií a cieľu znížiť primárnu spotrebu energie o 20 % v horizonte roku 2020. Kontrolovaných bolo 6 subjektov – Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Slovenská inovačná a energetická agentúra, Environmentálny fond, Pôdohospodárska platobná agentúra.

Podľa výsledkov kontroly Slovensko dnes nie je schopné zabezpečiť každoročnú obnovu objektov vo výške 3 % vykurovaných či chladených budov, ktoré vlastnia a využívajú ústredné orgány štátnej správy či samosprávy. Za kontrolované obdobie rokov 2012 – 2014 bol cieľ splnený len na 45 %.  Medzi problémové oblasti tiež patrí chýbajúca koordinácia a previazanosť medzi jednotlivými rezortmi, ako aj nízky stav pracovníkov 6 kontrolovaných subjektov štátnej a verejnej správy v oblasti monitorovania energetickej efektívnosti a úspory energie.

Na odstránenie zistených nedostatkov prijali kontrolované subjekty 27 opatrení, týkajúce sa najmä systémovej koordinácie a riadenia jedného z ôsmich záväzkov SR k EÚ, a tým je záväzok znižovať energetickú náročnosť objektov. Zároveň bude potrebné efektívnejšie využívať verejné zdroje, zjednodušiť administratívne procesy a účelovo využívať relevantné verejné zdroje priamo pre oblasť energetickej efektívnosti.

Zdroje:
Tlačová správa NKÚ SR zo dňa 16.10.2015

Protokol o výsledku kontroly – Plnenie úloh Slovenskej republiky pri zabezpečovaní úspor energií