Ingrees

ingREeS in media

ASB: Najdôležitejšia úloha SKSI je príprava stavebného zákona

V spolupráci so ZSPS sme pripravili vzdelávací program, ktorí sa volá ingREeS. Je to systém ďalšieho vzdelávania v oblasti energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v budovách pre odborníkov v stavebníctve na strednej a vyššej riadiacej úrovni s cieľom úspešne naplniť energetické ciele stratégie Európa 2020. Prihlásili sme sa ako líder projektu na výzvu HORIZON 2020 vypísanú Európskou komisiou a získali sme s partnermi projektu grant vo výške 1,4 milióna €. Projekt sa začal v marci 2015 a končí sa teraz vo februári 2018.

Na zabezpečenie primerane kvalitného projektu sme potrebovali partnerov z členských krajín EÚ. Know-how sme pre projekt zabezpečovali v spolupráci s kolegami z Rakúska (Univerzita BOKU vo Viedni a TU v Grazi). Keďže na projekte museli participovať minimálne tri krajiny, ďalších partnerov sme aj kvôli jazyku študijných materiálov hľadali v ČR. Garanciou kvality obsahu Vzdelávacích a tréningových programov je synergia tímov všetkých partnerov projektu podieľajúcich sa na ich príprave. Know-how popredných slovenských a českých expertov z akademickej
obce aj z praxe podporené a obohatené poznatkami, osvedčenými postupmi a obsahovou náplňou vzdelávania prenesenou z Rakúska sa stalo odbornou bázou na vytvorenie 16 modulov pre päť vzdelávacích programov určených pre odborníkov v stavebníctve na strednej a vyššej riadiacej úrovni v piatich profesiách:

  • architekt/projektant (stavební inžinieri a architekti),
  • stavbyvedúci
  • stavebný dozor
  • energetická hospodárnosť budov
  • konzultant udržateľnosti budov

Celý rozhovor pre časopis ASB s profesorom Benkom o úlohách SKSI v stavebníctve ako aj o projekte ingREeS si môžete prečítať vo februárovom vydaní časopisu ASB (číslo 198/2018). Predplatitelia časopisu v archíve pod č. vydania 198/2018.