Ingrees

Novinky

Vzdelávacie portály v rámci projektu ingREeS

Elektronické vzdelávanie dnes patrí k najmodernejším metódam pri celoplošnom aj individuálnom vzdelávaní. Výhody tejto formy vzdelávania využíva aj projekt ingREeS. V rámci vytvoreného vzdelávacieho systému k projektu ingREeS je možné navštíviť portály: http://www.ingrees.eu/ (stránka poskytuje základné informácie o projekte ingREeS, informácie o novinkách a pripravovaných podujatiach v rámci projektu) https://vzdelavanie.sksi.sk/ingrees (portál poskytuje materiály k samoštúdiu[…]

Video: Pasívny dom

Energeticky pasívne domy môžeme zjednodušene charakterizovať ako domy, ktoré nepotrebujú aktívny vykurovací systém a väčšiu časť potreby tepla čerpajú z vnútorných zdrojov tepla, slnečného žiarenia, okolia – vnútra zeme. Energetická náročnosť pasívneho domu je o 90% nižšia v porovnaní s konvenčnou stavbou rodinného domu. Základné charakteristiky pasívneho domu: 1. Pasívny[…]

Vzdelávanie v programe HODNOTITEĽ UDRŽATELNOSTI BUDOV

Udržatelnosť je vlastnosť výstavby budov spočívajúca v tom, že spĺňa požiadavky udržateľného rozvoja Zeme. Základom širokého uplatnenia princípov trvalo udržateľnej výstavby sú tepelnoizolačné a akumulačné vlastnosti budovy. Precvičovanie a upevňovanie nadobudnutých vedomostí prebieha prostredníctvom cvičení alebo cvičných testov, ktoré sú voľne dostupné na internete alebo zasielané účastníkom pri oslovovacom maily[…]

Vzdelávanie v programe ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV

Program “Energetická hospodárnosť budov” je určený osobám, ktoré podnikajú v oblasti energetickej certifikácie a majú prax v projektovaní stavebných konštrukcií, energetického vybavenia budov alebo v posudzovaní stavebných konštrukcií. Precvičovanie a upevňovanie nadobudnutých vedomostí prebieha prostredníctvom cvičení alebo cvičných testov, ktoré sú voľne dostupné na internete alebo zasielané účastníkom pri oslovovacom[…]

Vzdelávanie v programe STAVBYVEDÚCI a v programe STAVEBNÝ DOZOR

Program “Stavbyvedúci” je určený prevažne osobám, ktoré organizujú, riadia a koordinujú stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe a vedú o nich evidenciu v stavebnom denníku. Program “Stavebný dozor” je určený prevažne osobám, ktoré sledujú spôsob a postup uskutočnenia stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia[…]

Vzdelávanie v programe PROJEKTANT

Program “Architekt | Projektant” je určený prevažne osobám, ktoré vykonávajú projektovú činnosť a zodpovedajú za správnosť a úplnosť vypracovania celej projektovej dokumentácie alebo len jej časti. Precvičovanie a upevňovanie nadobudnutých vedomostí prebieha prostredníctvom cvičení a cvičných testov, ktoré sú voľne dostupné na internete alebo zasielané účastníkom pri oslovovacom emaily s termínmi[…]

Elektronický vzdelávací systém v rámci projektu ingREeS

Pri tvorbe vzdelávacieho systému pre projekt ingREeS sme sa snažili inovovať edukačný proces tak, aby využíval moderné formy vzdelávania, ktoré sú v súčasnosti využívané v rôznych vzdelávacích inštitúciách. Vzdelávanie v rámci projektu ingREeS prebieha kombinovanou (hybridnou) formou výučby. Okrem klasickej fyzickej účasti na školeniach využíva moderný spôsob vzdelávania s podporou počítačových technológií,[…]

Ako prebieha testovanie v jednotlivých programoch?

Precvičovanie nadobudnutých vedomostí prebieha prostredníctvom cvičení alebo cvičných testov ku každému z nižšie uvedených programov. Projektant Stavbyvedúci Stavebný dozor Energetická hospodárnosť budov Hodnotiteľ udržateľnosti budov Cvičenia sú zostavené z preberanej látky jednotlivých vzdelávacích modulov tak, aby si každý ich vypracovateľ ozrejmil správne odpovede a formou opakovania sa pripravil na záverečný test[…]

Video: Numerické metódy

V numerických metódach sa obalové konštrukcie budovy modelujú ako určité množstvo diskrétnych uzlov s príslušnou tepelnou kapacitou a tepelným odporom. Viac v krátkom náučnom videu z modulu BS3: Počítačové simulácie budov ako moderný nástroj navrhovania

Video: Cesty šírenia radónu v budovách

Radón je prírodný inertný rádioaktívny plyn, ktorý vzniká premenou uránu nachádzajúceho sa v zemskej kôre. Vďaka svojim vlastnostiam radón preniká na povrch z relatívne veľkých hĺbok. Jeho prenikanie umožňujú najmä geologické zlomy a pórovitosť hornín. Je to plyn, ktorý nevidíme ani necítime. Pre človeka nie je ani tak nebezpečný samotný[…]