Ingrees

O projektu

Základní informace

Název projektu   „Nastavení kvalifikace a systému dalšího vzdělávání a školení odborníků na středních a vyšších vedoucích pozicích v oblasti energetické efektivnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie v budovách – ingREeS“
Začátek projektu  1. březen 2015
Trvání projektu 36 měsíců
Rozpočet projektu 1,399,622.72 €
Počet partnerů projektu 9
Program EU Horizont 2020 – program Evropské unie pro výzkum a inovace
Řídící / konzultační/ kontrolní organizace Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME) zřízená při Evropské komisi

Důvody vzniku projektu

Projekt ingREeS svým zaměřením, prioritou a plánovanými aktivitami navazuje na evropskou Iniciativu Build Up Skills (BUS). Působnost cestovní mapy (Roadmap) vyvinuté v roce 2013 v rámci I.pilíře projektů BUS Slovakia a BUS Czech Republic a zaměřené na rozvoj dovedností a znalostí stavebních pracovníků v Slovenské a České republice je projektem ingREeS rozšířená na stavební odborníky na středních a vyšších vedoucích pozicích. Tato cestovní mapa – pracovní plán – stanovila klíčová opatření pro vytvoření národního kvalifikačního rámce a vzdělávacího a školícího systému, stejně jako další opatření k zajištění rozvoje dovedností, potřebných v oblasti energetické efektivnosti ve stavebnictví za účelem naplnění energetických cílů EU do roku 2020.

Cíle projektu

Cílová skupina projektu

Hlavní cílovou skupinou projektu a připravovaných vzdělávacích programů jsou odborníci stavebního sektoru na střední a vyšší řídící úrovni v 5 profesích, dle cestovní mapy klíčových pro dosažení energetických cílů do roku 2020:

  1. stavbyvedoucí;
  2. stavební dozor;
  3. stavební inženýři a architekti;
  4. konzultant pro udržitelnost budov;
  5. odborně způsobilé osoby pro energetickou certifikaci budov – energetičtí specialisté

Druhou cílovou skupinu projektu tvoří zkušení odborníci stavebního sektoru působící v oblasti energetické efektivnosti a využívání obnovitelných zdrojů s potenciálem se zúčastnit projektu jako externí expert nebo školitel.

Relevantní státní, veřejné a profesní instituce a organizace, stejně jako podniky (MSP) a zaměstnavatelé stavebního sektoru na Slovensku a v ČR, které se zúčastní diskuse o motivačních opatřeních, spadají do třetí cílové skupiny projektu.

Očekávaný výsledek

Projekt ingREeS přináší do systému celoživotního vzdělávání v oblasti stavebnictví kvalitativní změnu, určující zvýšení efektivity a účasti na vzdělávacích aktivitách. V tomto projektu se potkávají profesní organizace a svazy, sdružující cílové skupiny, s cílem vybudovat systém dalšího vzdělávání pro odborníky ve stavebnictví na středních a vyšších vedoucích pozicích, ve kterém absolventi budou také disponovat dovednostmi a znalostmi, odpovídajícími evropským standardům a očekáváním dnešní Evropy. Účastníci vzdělávacích a školicích programů ingREeS se stanou plně kvalifikovanými v oblasti energetické efektivnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie.

Ke vzájemnému dialogu, vedenému v rámci projektu, jsou vyzvané i další státní, veřejné a profesní instituce a organizace a firmy působící v oblasti energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů v budovách, aby společně připravili vhodné podmínky pro realizaci projektu prostřednictvím finančních a regulačních opatření na podporu investic do dalšího vzdělávání a stimulace poptávky po inteligentních energetických řešeních v budovách.

Dosažené výsledky

Projekt ingREeS podporil vznik kvalifikačních programů v Čechách a na Slovensku pro odborníků střední a vyšší řídící úrovni v oblasti energetické efektívnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie v budovách.

Konkrétně projekt vedl ke:

  • vypracování 16 vzdelávacích modulů, které tvoří bloky 5 programů vzdelávání a odborné přípravy;
  • vybudování stálé sítě skolitelů poskytujících vzdelávácí programy vytvořené v rámci projektu;
  • realizaci školení školitelů vzdelávacích programů;
  • vybudování databázy ponúkaných školení a vyškolených odborníků s osvědčením resp. certifikací;
  • návrhu politických a finančních opatření, které se mají udělat s cílem ulehčit přimněřenou reakci na dopyt v případě inteligentních energetických řešení, které by motivovali odborníků střední a vyšší úrovně účastnit se vzdelávacích programů, zvýšit dopyt po vysokokvalifikovaných odborníků a MSP, aby investovali do dalšího vzdělávání.

Projekt vytvoril potrebné zdroje a pripravil technické, organizačné a finančné podmienky na školenie a rekvalifikáciu stredných a vyšších odborníkov v stavebníctve  v oblasti energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v budovách počas projektu i po jeho ukončení, keďže všetci partneri budú pokračovať v ďalšom poskytovaní školení a priebežne zlepšovať a rozvíjať programy ďalšieho vzdelávania, ktoré boli zriadené (keďže ich otvorená a modulárna štruktúra podporuje neustále zlepšovanie a rozvoj).

Termíny vzdělávacích programů v České republice byli následující:

P. č. Program Počet osob v daném programu Termíny uskutečněných školení Seznam osob
1. Architekt | Projektant 69 09.05.2017 a 16.05.2017
12.09.2017 a 13.09.2017
30.10.2017 a 31.10.2017
13.02.2018
seznam absolventů programu
2. Stavbyvedoucí 74 17.05.2017 a 30.05.2017
15.06.2017 a 16.06.2017
14.11.2017 a 21.11.2017
20.02.2018
seznam absolventů programu
3. Stavební dozor 45 18.05.2017 a 19.05.2017
19.09.2017 a 26.09.2017
25.09.2017 a 03.10.2017
28.11.2017 a 05.12.2017
seznam absolventů programu
4. Energetičtí specialisté 113 19.09.2017 a 20.09.2017
21.09.2017 a 22.09.2017
17.10.2017 a 24.10.2017
27.02.2018
seznam absolventů programu
5. Poradce pro udržitelnost budov 82 03.10.2017 a 10.10.2017
07.12.2017 a 08.12.2017
13.12.2017 a 14.12.2017
20.02.2018
seznam absolventů programu
SPOLU 383 20 ŠKOLENÍ*

 

Termíny vzdělávacích programů ve Slovenské republice byli následující:

P.č. Program Počet osob v daném programu Termíny uskutečněných školení Seznam osob
1. Architekt | Projektant 145 05.04 2017 a 06.04.2017
25.04.2017 a 26.04.2017
22.06.2017 a 23.06.2017
03.10.2017 a 04.10.2017
08.11.2017 a 09.11.2017
15.02.2018 a 16.02.2018
seznam absolventů programu
2. Stavbyvedúci* 130 11.05.2017 a 12.05.2017
12.09.2017 a 13.09.2017
06.12.2017
31.01.2018 a 01.02.2018
seznam absolventů programu

seznam absolventů programu

3. Stavebný dozor* 130
4. Energetická certifikácia budov 59 05.06.2017 a 06.06.2017
11.10.2017 a 12.10.2017
14.11.2017 a 15.11.2017
seznam absolventů programu
5. Hodnotiteľ udržateľnosti budov 22 06.12.2017 a 07.12.2017 seznam absolventů programu
SPOLU 486 14 ŠKOLENÍ*
* školení pro profesi Stavbyvedoucí a Stavební dozor se konali ve stejných termínech z důvodu stejného rozsahu a obsahu vzdelávacích modulů

 

Vzdělávací programy byli připravené následně:

P. č. Cílová skupina Celkový počet hodin studia Počáteční a praktická příprava v hodinách Rozsah dochádzkové formy vzdělávaní Min. rozsah samostudia
1. Architekti a Projektanti 86 hod. 14 hod. 68 hod. BS3, BS4, CD1, CD2, CD3, CD4, CD5, LQ1, LQ4
2. Stavbyvedouci 50 hod. 10 hod. 32 hod. CD4, LQ1, LQ2, LQ3, LQ4
3. Osoby vykonávejíci stavební dozor 50 hod. 10 hod. 32 hod. CD4, LQ1, LQ2, LQ3, LQ4
4. Odborne spůsobilé osoby pro energetickou certifikaci budov 59 hod. 11 hod. 35 hod. AM3, BS1, BS2, BS3, CD5, LQ4
5. Poradci pro udržitelnost budov 70 hod. 14 hod. 45 hod. AM1, AM2, BS2, CD3, CD4, LQ3, LQ4