Ingrees

Partneři

Podporující organizace

Návrh projektu ingREeS podpořili:

Slovenské organizace
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky www.minedu.sk
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky www.mhsr.sk
Platforma „Budovy pre budúcnosť“
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska www.zsps.sk
Slovenská rada pre zelené budovy www.skgbc.org
Združenie pre podporu obnovy bytových domov www.obnova-domov.sk
Inštitút pre energeticky pasívne domy www.iepd.sk
Greenpeace Slovensko www.greenpeace.org
Národná kvalifikačná platforma (konzorcium)
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska www.zsps.sk
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. www.tsus.sk
Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o. www.uvs.sk
Slovenská inovačná a energetická agentúra www.siea.sk
Ekofond, n.f. www.ekofond.sk
České organizace
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky www.mpo.cz
Rada výstavby České republiky www.siacr.cz
Česká rada pro šetrné budovy www.czgbc.org
Fond dalšího vzdělávání www.fdv.mpsv.cz
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení
a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
www.nuv.cz
ABF – Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství www.abf-nadace.cz
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě www.ckait.cz
Odborový svaz Stavba ČR www.stavba.cmkos.cz
Rakouské organizace
Rakouská spolková komora architektů a inženýrů – konzultantů www.arching.at