Ingrees

ingREeS v médiách

STOR CAD: Absolvujte projekt ingREeS a zvýšte svoju odbornosť a kvalifikáciu…

Súčasná doba poukazuje na potrebu inovácie, moderného a kvalitného vzdelávania a odbornej prípravy ako kľúčového faktora hospodárskej konkurencieschopnosti. Všeobecná úroveň spôsobilostí sa musí zvýšiť s cieľom naplniť potreby trhu práce ako aj umožniť občanom, aby mohli v súčasnej spoločnosti dobre fungovať. Odhaduje sa, že trh v oblasti renovácií budov na[…]

Eurostav: Absolvujte projekt ingREeS

Projekt ingREeS prináša do systému celoživotného vzdelávania v sektore stavebníctva kvalitatívnu zmenu determinujúcu zvýšenie efektivity a participácie na vzdelávacích aktivitách. V tomto projekte sa stretávajú profesijné organizácie a zväzy združujúce cieľové skupiny s víziou vybudovania systému ďalšieho vzdelávania pre odborníkov v stavebníctve na strednej a vyššej riadiacej úrovni, ktorého absolventi budú[…]

TZB: Absolvujte projekt ingREeS a zvýšte svoju odbornosť a kvalifikáciu

Súčasná doba poukazuje na potrebu inovácie, moderného a kvalitného vzdelávania a odbornej prípravy ako kľúčového faktora hospodárskej konkurencieschopnosti. Všeobecná úroveň spôsobilostí sa musí zvýšiť s cieľom naplniť potreby trhu práce ako aj umožniť občanom, aby mohli v súčasnej spoločnosti dobre fungovať. Viac o projekte ingREeS na https://www.asb.sk/tzb/energie/absolvujte-projekt-ingrees-a-zvyste-svoju-odbornost-a-kvalifikaciu

SPS: PROJEKT „INGREES“ – V RÁMCI PROGRAMU HORIZON 2020

SPS v ČR prostřednictvím Institutu vzdělávání SPS v ČR realizuje národní partnerství ČR v projektu „ingREeS – Setting up Qualification and Continuing Education and Training Scheme for Middle and Senior Level Professionals on Energy Efficiency and Use of Renewable Energy Sources in Buildings“ v rámci Programu HORIZON 2020 – rámcový[…]

Newsletter SKSI: 01/2017

Zvýšte si svoju kvalifikáciu – absolvujte školenia pripravované v rámci projektu ingREeS. Školenia bez vstupných poplatkov budú hradené z finančných prostriedkov projektu, získaných z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020. Potrebné informácie a registračný formulár nájdete na prvej strane v januárovom newslettri SKSI 01/2017 http://www.sksi.sk/buxus/docs/newsletter/2017/newsletter01.17.pdf  

asb.sk: Nastavenie kvalifikácie a systému ďalšieho vzdelávania v oblasti energetickej efektívnosti

Termíny pre dosiahnutie jednotlivých energetických úrovní v súlade so stratégiou Európa 2020 a nezadržateľne blížia. V nadväznosti na túto stratégiu by sme aj na Slovensku mali navrhovať a stavať budovy, ktoré budú spĺňať požiadavky takmer nulovej spotreby energie.

Newsletter SKSI: 07/2016

V projekte ingREeS sa stretávajú profesijné organizácie a zväzy združujúce cieľovú skupinu projektu s víziou zostavenia rekvalifikačných programov pre odborníkov v stavebníctve na strednej a vyššej riadiacej úrovni, ktorí budú po absolvovaní vzdelávacích kurzov disponovať zručnosťami a vedomosťami zodpovedajúcimi európskym štandardom. Garanciou kvality obsahu vzdelávacích a tréningových programov je synergia medzinárodných tímov odborníkov podieľajúcich sa na ich príprave. Know-how[…]

Newsletter SKSI: 05/2016

Súčasťou sprievodného programu stavebného veľtrhu CONECO – RACIOENERGIA 2016 bol ingREeS Workshop – vzdelávanie v oblasti energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov v budovách. Tento workshop bol zároveň súčasťou európskej konferencie venovanej projektom ingREeS, StavEdu, CrossCraft, ktorá sa konala v rámci Partnerského dňa ZSPS. Krátky článok o predstavení projektu si môžte prečítať v našom newslettri 05/2016 http://www.sksi.sk/buxus/docs/newsletter/Newsletter_05_2016_.pdf  

RTVS: STV2: ingREeS – ďalšie vzdelávanie pre odborníkov v stavebníctve pod taktovkou SKSI

ingREeS vzdelávanie je nastavované tak, aby boli odborníci v stavebníctve pripravení projektovať a zhotovovať budovy s ultranízkou energetickou náročnosťou. Uviedol predseda SKSI, prof. Vladimír Benko, hlavný líder projektu ingREeS.

Projektový newsletter StavEdu 04/2016

V projektovom newslettri StavEdu 04/2016 sa dočítato o slovenskom systéme ďalšieho vzdelávania a kvalifikácie pre remeselníkov a pracovníkov na stavbách. Viac o projektoch ingREeS, StavEdu a Cross Craft na  http://www.stavedu.sk/stavedu_newsletter_4-2016.pdf