Ingrees

Novinky

Video: Cesty šírenia radónu v budovách

Radón je prírodný inertný rádioaktívny plyn, ktorý vzniká premenou uránu nachádzajúceho sa v zemskej kôre. Vďaka svojim vlastnostiam radón preniká na povrch z relatívne veľkých hĺbok. Jeho prenikanie umožňujú najmä geologické zlomy a pórovitosť hornín. Je to plyn, ktorý nevidíme ani necítime. Pre človeka nie je ani tak nebezpečný samotný radón ako častice prachu, v ktorých je obsiahnutý. Po vdýchnutí sa tieto častice zachytávajú v dýchacích cestách, kde dochádza k priamemu ožarovaniu buniek. Toto ožarovanie sa považuje za jednu z príčin vzniku rakoviny pľúc a vzniku zhubného nádoru. Ide však o dlhodobú záležitosť, pričom riziko je tým vyššie, čím vyššia je koncentrácia radónu v prostredí.
Pod pojmom radónové riziko sa označuje pravdepodobnosť výskytu zvýšenej alebo vysokej úrovne objemovej aktivity radónu v podložných pôdach, zároveň však vyjadruje aj mieru nebezpečenstva vnikania radónu z hornín podložia a jeho kumulovania v budovách.

Viac o cestách šírenia radónu v budovách v krátkom náučnom videu z modulu CD3: Pohodové vnútorné prostredie a kvalita vnútorného vzduchu