Ingrees

Novinky

Vzdelávanie v programe ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV

Program “Energetická hospodárnosť budov” je určený osobám, ktoré podnikajú v oblasti energetickej certifikácie a majú prax v projektovaní stavebných konštrukcií, energetického vybavenia budov alebo v posudzovaní stavebných konštrukcií.

Precvičovanie a upevňovanie nadobudnutých vedomostí prebieha prostredníctvom cvičení alebo cvičných testov, ktoré sú voľne dostupné na internete alebo zasielané účastníkom pri oslovovacom maily s termínami skúšok. Prístup k vygenerovaným testom je neobmedzený.

V programe ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV pozostávajú cvičenia zo 16 otázok a podmienkou na úspešné absolvovanie testu je zodpovedanie 12-tich správnych odpovedí. Na vypracovanie cvičenia je stanovený 16 minútový časový limit a hodnotené sú len správne odpovede. Tento spôsob testovacieho cvičenia je voľne dostupný na internete a prístup k vygenerovaným testom je neobmedzený. Na kontrolu správnosti a upevnenie nadobudnutých vedomostí je možnosť po vypracovaní testu zobraziť výsledok cvičenia a prehľad otázok, pričom tlač otázok aj testu je blokovaná.

Cvičný test je zasielaný spoločne s oslovovacím e-mailom s termínami skúšok. Pozostáva z 34 otázok, pričom 26 odpovedí je potrebných na úspešné splnenie testu. Časový limit pre splnenie testu je 35 minút a zobraziť je možné iba celkový výsledok (na rozdiel od cvičenia, kde je možnosť zobraziť aj prehľad otázok, ktoré boli vygenerované).

Cvičné testovanie vedie ku schopnosti absolvovať záverečné overenie získaných vedomostí formou záverečného testu. Záverečný test pozostáva z 34 otázok. Podmienkou na splnenie testu je vyplnenie 26-voch správnych odpovedí v časovom limite 35 minút.  Záverečný test bude portálom vygenerovaný len raz, a to pri absolvovaní skúšky. V rámci vyhodnotenia sa generuje už iba získaný počet bodov.

Program Energetická hospodárnosť budov: – prístupy na cvičenia vzdelávacích modulov nájdete na: http://www.ingrees.eu/program-ecb-pristupy-cvicenia-vzdelavacich-modulov/

Prajeme Vám príjemné a ničím nerušené štúdium.

Váš tím projektu ingREeS.