Ingrees

News

Increase your skills through trainings being prepared in the ingREeS Project

Trainings are being prepared by experts from Austria, Slovakia and Czech Republic in accordance with the current requirements for energy efficiency and use of renewable energy in buildings. Educational programs will contribute to your professional development and enhance your professional qualifications. Just fill out the form and will get in contact with you.


 

Full article in the Slovak language:

Jedným z hlavných cieľov projektu ingREeS je pripraviť školenia a vyškoliť 700 odborníkov v stavebníctve
v 5 tréningových programoch na Slovensku a v Čechách v oblasti energetickej hospodárnosti budov, energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v budovách, a to v profesiách (autorizovaný) inžinier, architekt, osoby pre činnosti stavbyvedúci, stavebný dozor a  energetická certifikácia budov, ako aj iných profesiách.

Školenia pripravujú experti z Rakúska, Slovenska a Česka v súlade s aktuálnymi požiadavkami v oblasti energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v budovách. Vzdelávacie programy prispejú k Vášmu profesionálnemu rozvoju a zvýšeniu Vašej odbornej kvalifikácie.

Školenia bez vstupných poplatkov budú hradené z finančných prostriedkov projektu, získaných z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020.

Ako úspešní absolventi školení získate certifikát o absolvovaní školenia a budete zaradení do verejne prístupnej databázy. Školenia budú zaradené aj do projektu celoživotného vzdelávania SKSI. Vďaka školeniam si obohatíte svoje odborné vedomosti, o ktoré sa budete môcť podeliť s ďalšími odborníkmi
a kolegami.

Váš predbežný záujem o pripravované školenia stačí potvrdiť vyplnením formulára na našej webovej stránke a následne Vás skontaktujeme s ďalšími informáciami.