Ingrees

Novinky

Zvýšte si svoju kvalifikáciu cez školenia pripravované v rámci projektu ingREeS

Jedným z hlavných cieľov projektu ingREeS je pripraviť školenia a vyškoliť 700 odborníkov v stavebníctve
v 5 tréningových programoch na Slovensku a v Čechách v oblasti energetickej hospodárnosti budov, energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v budovách, a to v profesiách (autorizovaný) inžinier, architekt, osoby pre činnosti stavbyvedúci, stavebný dozor a  energetická certifikácia budov, ako aj iných profesiách.

Školenia pripravujú experti z Rakúska, Slovenska a Česka v súlade s aktuálnymi požiadavkami v oblasti energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v budovách. Vzdelávacie programy prispejú k Vášmu profesionálnemu rozvoju a zvýšeniu Vašej odbornej kvalifikácie.

Školenia bez vstupných poplatkov budú hradené z finančných prostriedkov projektu, získaných z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020.

Ako úspešní absolventi školení získate certifikát o absolvovaní školenia a budete zaradení do verejne prístupnej databázy. Školenia budú zaradené aj do projektu celoživotného vzdelávania SKSI. Vďaka školeniam si obohatíte svoje odborné vedomosti, o ktoré sa budete môcť podeliť s ďalšími odborníkmi
a kolegami.

Váš predbežný záujem o pripravované školenia stačí potvrdiť vyplnením formulára na našej webovej stránke a následne Vás skontaktujeme s ďalšími informáciami.