Ingrees

O projekte

Základné informácie

Názov projektu “Nastavenie kvalifikácie a systému ďalšieho vzdelávania a výcviku odborníkov na strednej a vyššej riadiacej úrovni
 v oblasti energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v budovách – ingREeS”
Začiatok projektu  1. marec 2015
Trvanie projektu 36 mesiacov
Rozpočet projektu 1,399,622.72 €
Počet partnerov projektu 9
Program EÚ Horizont 2020 – program Európskej únie pre výskum a inovácie
Riadiaca / poradná / kontrolná organizácia Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME) zriadená pri Európskej komisii

Okolnosti vzniku projektu

Projekt ingREeS svojím zameraním, prioritami a plánovanými aktivitami nadviazal na európsku Iniciatívu Build Up Skills (BUS). Pôsobnosť cestovnej mapy (Roadmap) prijatej v roku 2013 v rámci I. piliera projektov BUS Slovakia a BUS Czech Republic zameraných na rozvoj zručností a znalostí pracovníkov na stavbách v Slovenskej a Českej republike je projektom ingREeS rozšírená na stavebných odborníkov strednej a vyššej riadiacej úrovne. Táto cestovná mapa – pracovný plán – stanovila kľúčové opatrenia pre vytvorenie národných kvalifikačných rámcov a vzdelávacieho a školiaceho systému, ako aj ďalšie opatrenia k zaisteniu rozvoja zručností potrebných v oblasti energetickej efektívnosti v stavebníctve s cieľom naplnenia energetických cieľov EÚ do roku 2020.

V nadväznosti na túto stratégiu by sme aj na Slovensku mali navrhovať, stavať, rekonštruovať a posudzovať budovy, ktoré budú spĺňať požiadavky takmer nulovej spotreby energie. Budovy, ktoré užívajú a vlastnia orgány verejnej moci musia od 31.12.2018 splniť požiadavky na úroveň A0 a následne pre všetky nové budovy je táto požiadavka záväzná k 31.12.2020.

Budovy predstavujú 40% spotreby energie v EÚ, 36% emisií CO2 a 55% spotreby elektrickej energie. Kvôli tomuto faktu sú emisie a úspory energie v tomto sektore nevyhnutné pre splnenie klimatických a energetických cieľov EÚ. Celkovo možno stavby považovať za pomerne staré, pretože viac ako 40% z nich bolo postavených pred rokom 1960 a 90% pred rokom 1990. Je nesporné, že staršie budovy zvyčajne spotrebujú viac energie ako nové budovy.

Ciele projektu

Cieľová skupina projektu

Hlavnou cieľovou skupinou projektu a pripravovaných vzdelávacích programov sú odborníci stavebného sektora na strednej a vyššej riadiacej úrovni v 5 profesiách, podľa cestovnej mapy kľúčových pre dosiahnutie energetických cieľov do roku 2020:

  1. architekti a projektanti;
  2. stavbyvedúci;
  3. osoby vykonávajúce stavebný dozor;
  4. odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu budov;
  5. konzultanti udržateľnosti budov;

Druhú cieľovú skupinu projektu tvoria skúsení odborníci stavebného sektora pôsobiaci v oblasti energetickej efektívnosti a využiteľnosti obnoviteľných zdrojov s potenciálom participovať na projekte ako externý expert alebo školiteľ.

Relevantné slovenské a české štátne, verejné a profesijné inštitúcie a organizácie, ako aj firmy (MSP) a zamestnávatelia stavebného sektora, ktorí budú prizvaní k diskusii o motivačných opatreniach, spadajú do tretej cieľovej skupiny projektu.

Očakávaný výsledok

Projekt prináša do systému celoživotného vzdelávania v sektore stavebníctva kvalitatívnu zmenu determinujúcu zvýšenie efektivity a participácie na vzdelávacích aktivitách. V tomto projekte sa stretávajú profesijné organizácie a zväzy združujúce cieľové skupiny s víziou vybudovania systému ďalšieho vzdelávania pre odborníkov v stavebníctve na strednej a vyššej riadiacej úrovni, ktorého absolventi budú zároveň disponovať zručnosťami a vedomosťami zodpovedajúcimi európskym štandardom a očakávaniam a požiadavkám dnešnej Európy. Účastníci vzdelávacích a tréningových programov ingREeS sa stanú plne kvalifikovanými v oblasti energetickej efektivity a využiteľnosti obnoviteľných zdrojov.

K vzájomnému dialógu vedenému v rámci projektu sú prizvané i ďalšie štátne, verejné a profesijné inštitúcie a organizácie a firmy pôsobiace v oblasti energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov v budovách, aby spoločne pripravili vhodné podmienky na implementáciu projektu prostredníctvom finančných a regulačných opatrení na podporu investícií do ďalšieho vzdelávania a stimuláciu dopytu po inteligentných energetických riešeniach v budovách.