Ingrees

O projekte

Základné informácie

Názov projektu „Nastavenie kvalifikácie a systému ďalšieho vzdelávania a výcviku odborníkov na strednej a vyššej riadiacej úrovni
 v oblasti energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v budovách – ingREeS“
Začiatok projektu  1. marec 2015
Trvanie projektu 36 mesiacov
Rozpočet projektu 1,399,622.72 €
Počet partnerov projektu 9
Program EÚ Horizont 2020 – program Európskej únie pre výskum a inovácie
Riadiaca / poradná / kontrolná organizácia Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME) zriadená pri Európskej komisii

Okolnosti vzniku projektu

Projekt ingREeS svojím zameraním, prioritami a plánovanými aktivitami nadviazal na európsku Iniciatívu Build Up Skills (BUS). Pôsobnosť cestovnej mapy (Roadmap) prijatej v roku 2013 v rámci I. piliera projektov BUS Slovakia a BUS Czech Republic zameraných na rozvoj zručností a znalostí pracovníkov na stavbách v Slovenskej a Českej republike je projektom ingREeS rozšírená na stavebných odborníkov strednej a vyššej riadiacej úrovne. Táto cestovná mapa – pracovný plán – stanovila kľúčové opatrenia pre vytvorenie národných kvalifikačných rámcov a vzdelávacieho a školiaceho systému, ako aj ďalšie opatrenia k zaisteniu rozvoja zručností potrebných v oblasti energetickej efektívnosti v stavebníctve s cieľom naplnenia energetických cieľov EÚ do roku 2020.

V nadväznosti na túto stratégiu by sme aj na Slovensku mali navrhovať, stavať, rekonštruovať a posudzovať budovy, ktoré budú spĺňať požiadavky takmer nulovej spotreby energie. Budovy, ktoré užívajú a vlastnia orgány verejnej moci musia od 31.12.2018 splniť požiadavky na úroveň A0 a následne pre všetky nové budovy je táto požiadavka záväzná k 31.12.2020.

Budovy predstavujú 40% spotreby energie v EÚ, 36% emisií CO2 a 55% spotreby elektrickej energie. Kvôli tomuto faktu sú emisie a úspory energie v tomto sektore nevyhnutné pre splnenie klimatických a energetických cieľov EÚ. Celkovo možno stavby považovať za pomerne staré, pretože viac ako 40% z nich bolo postavených pred rokom 1960 a 90% pred rokom 1990. Je nesporné, že staršie budovy zvyčajne spotrebujú viac energie ako nové budovy.

Ciele projektu

Cieľová skupina projektu

Hlavnou cieľovou skupinou projektu a pripravovaných vzdelávacích programov sú odborníci stavebného sektora na strednej a vyššej riadiacej úrovni v 5 profesiách, podľa cestovnej mapy kľúčových pre dosiahnutie energetických cieľov do roku 2020:

  1. Architekti a Projektanti
  2. Stavbyvedúci
  3. Osoby vykonávajúce stavebný dozor
  4. Odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu budov
  5. Konzultanti udržateľnosti budov

Druhú cieľovú skupinu projektu tvoria skúsení odborníci stavebného sektora pôsobiaci v oblasti energetickej efektívnosti a využiteľnosti obnoviteľných zdrojov s potenciálom participovať na projekte ako externý expert alebo školiteľ.

Relevantné slovenské a české štátne, verejné a profesijné inštitúcie a organizácie, ako aj firmy (MSP) a zamestnávatelia stavebného sektora, ktorí budú prizvaní k diskusii o motivačných opatreniach, spadajú do tretej cieľovej skupiny projektu.

Výsledok

Projekt prináša do systému celoživotného vzdelávania v sektore stavebníctva kvalitatívnu zmenu determinujúcu zvýšenie efektivity a participácie na vzdelávacích aktivitách. V tomto projekte sa stretávajú profesijné organizácie a zväzy združujúce cieľové skupiny s víziou vybudovania systému ďalšieho vzdelávania pre odborníkov v stavebníctve na strednej a vyššej riadiacej úrovni, ktorého absolventi budú zároveň disponovať zručnosťami a vedomosťami zodpovedajúcimi európskym štandardom a očakávaniam a požiadavkám dnešnej Európy. Účastníci vzdelávacích a tréningových programov ingREeS sa stanú plne kvalifikovanými v oblasti energetickej efektivity a využiteľnosti obnoviteľných zdrojov.

K vzájomnému dialógu vedenému v rámci projektu sú prizvané i ďalšie štátne, verejné a profesijné inštitúcie a organizácie a firmy pôsobiace v oblasti energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov v budovách, aby spoločne pripravili vhodné podmienky na implementáciu projektu prostredníctvom finančných a regulačných opatrení na podporu investícií do ďalšieho vzdelávania a stimuláciu dopytu po inteligentných energetických riešeniach v budovách.

Dosiahnuté výsledky

Projekt ingREeS podporil vznik kvalifikačných programov a programov ďalšieho vzdelávacie na Slovensku a v Českej republike pre odborníkov na strednej a vyššej riadiacej úrovni v oblasti energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v budovách.

Konkrétne projekt viedol k:

  • vypracovaniu 16 vzdelávacích modulov, ktoré tvoria stavebné bloky 5 programov vzdelávania a odbornej prípravy;
  • vytvoreniu stálej siete školiteľov poskytujúcich vzdelávacie programy vyvinuté v rámci projektu;
  • uskutočneniu školení školiteľov na dodanie vzdelávacích programov;
  • vytvoreniu databázy ponúkaných školení a vyškolených odborníkov s prislúchajúcim osvedčením, resp. certifikátom;
  • návrhu politických a finančných opatrení, ktoré sa majú vykonať s cieľom uľahčiť primeranú reakciu na dopyt v prípade inteligentných energetických riešení, ktoré by motivovali odborníkov strednej a vyššej úrovne zúčastňovať vzdelávacích programov, zvýšiť dopyt po vysokokvalifikovaných odborníkov a MSP, aby investovali do ďalšieho vzdelávania.

Projekt vytvoril potrebné zdroje a pripravil technické, organizačné a finančné podmienky na školenie a rekvalifikáciu stredných a vyšších odborníkov v stavebníctve  v oblasti energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v budovách počas projektu i po jeho ukončení, keďže všetci partneri budú pokračovať v ďalšom poskytovaní školení a priebežne zlepšovať a rozvíjať programy ďalšieho vzdelávania, ktoré boli zriadené (keďže ich otvorená a modulárna štruktúra podporuje neustále zlepšovanie a rozvoj).

Termíny vzdelávacích programov v Slovenskej republike boli nasledovné:

P. č. Program Počet osôb vyškolených v danom programe Termíny uskutočnených školení Zoznam osôb
1. Architekt | Projektant 145 05.04 2017 a 06.04.2017
25.04.2017 a 26.04.2017
22.06.2017 a 23.06.2017
03.10.2017 a 04.10.2017
08.11.2017 a 09.11.2017
15.02.2018 a 16.02.2018
zoznam absolventov programu
2. Stavbyvedúci* 130 11.05.2017 a 12.05.2017
12.09.2017 a 13.09.2017
06.12.2017
31.01.2018 a 01.02.2018
zoznam absolventov programu SV

zoznam absolventov programu SD

3. Stavebný dozor* 130
4. Energetická certifikácia budov 59 05.06.2017 a 06.06.2017
11.10.2017 a 12.10.2017
14.11.2017 a 15.11.2017
zoznam absolventov programu
5. Hodnotiteľ udržateľnosti budov 22 06.12.2017 a 07.12.2017 zoznam absolventov programu
SPOLU 486 14 ŠKOLENÍ*
* školenia pre profesiu Stavbyvedúci a Stavebný dozor sa konali v rovnakých termínoch z dôvodu rovnakého rozsahu a obsahu vzdelávacích modulov

 

Termíny vzdelávacích programov v Českej republike boli nasledovné:

P. č. Program Počet osôb vyškolených v danom programe Termíny uskutočnených školení Zoznam osôb
1. Architekt | Projektant 69 09.05.2017 a 16.05.2017
12.09.2017 a 13.09.2017
30.10.2017 a 31.10.2017
13.02.2018
zoznam absolventov programu
2. Stavbyvedoucí 74 17.05.2017 a 30.05.2017
15.06.2017 a 16.06.2017
14.11.2017 a 21.11.2017
20.02.2018
zoznam absolventov programu
3. Stavební dozor 45 18.05.2017 a 19.05.2017
19.09.2017 a 26.09.2017
25.09.2017 a 03.10.2017
28.11.2017 a 05.12.2017
zoznam absolventov programu
4. Energetičtí specialisté 113 19.09.2017 a 20.09.2017
21.09.2017 a 22.09.2017
17.10.2017 a 24.10.2017
27.02.2018
zoznam absolventov programu
5. Poradce pro udržitelnost budov 82 03.10.2017 a 10.10.2017
07.12.2017 a 08.12.2017
13.12.2017 a 14.12.2017
20.02.2018
zoznam absolventov programu
SPOLU 383 20 ŠKOLENÍ*

 

Vzdelávacie programy boli pripravené nasledovne:

P. č. Cieľová skupina Celkový počet hodín štúdia Počiatočná a praktická príprava v hodinách Rozsah dochádzkovej formy vzdelávania Min. rozsah E-learningu alebo samoštúdia
1. Architekti a Projektanti 86 hod. 14 hod. 68 hod. BS3, BS4, CD1, CD2, CD3, CD4, CD5, LQ1, LQ4
2. Stavbyvedúci 50 hod. 10 hod. 32 hod. CD4, LQ1, LQ2, LQ3, LQ4
3. Osoby vykonávajúce stavebný dozor 50 hod. 10 hod. 32 hod. CD4, LQ1, LQ2, LQ3, LQ4
4. Odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu budov 59 hod. 11 hod. 35 hod. AM3, BS1, BS2, BS3, CD5, LQ4
5. Konzultanti udržateľnosti budov 70 hod. 14 hod. 45 hod. AM1, AM2, BS2, CD3, CD4, LQ3, LQ4