Ingrees

Ciele projektu

Vzdelávacie programy

Garanciou kvality obsahu vzdelávacích a tréningových programov je synergia tímov všetkých partnerov projektu podieľajúcich sa na ich príprave. Know-how popredných slovenských a českých expertov z akademickej obce aj z praxe podporené a obohatené poznatkami, osvedčenými postupmi a obsahovou náplňou vzdelávania prenesenou z Rakúska sa stane odbornou bázou pre vytvorenie 5 vzdelávacích programov určených pre odborníkov v stavebníctve na strednej a vyššej riadiacej úrovni v 5 profesiách

  1. stavbyvedúci (stavbyvedoucí);
  2. stavebný dozor (stavební dozor);
  3. stavební inžinieri a architekti (stavební inženýři a architekti);
  4. konzultant udržateľnosti budov (konzultant udržatelnosti budov);
  5. odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu budov (energetičtí specilisté)