Ingrees

Ciele projektu

Vzdelávacie programy

Garanciou kvality obsahu vzdelávacích a tréningových programov je synergia tímov všetkých partnerov projektu podieľajúcich sa na ich príprave. Know-how popredných slovenských a českých expertov z akademickej obce aj z praxe podporené a obohatené poznatkami, osvedčenými postupmi a obsahovou náplňou vzdelávania prenesenou z Rakúska sa stalo odbornou bázou pre vytvorenie 5 vzdelávacích programov určených pre odborníkov v stavebníctve na strednej a vyššej riadiacej úrovni v 5 profesiách:

  1. Architekt | Projektant (stavební inženýři a architekti)
  2. Stavbyvedúci (stavbyvedoucí);
  3. Stavebný dozor (stavební dozor);
  4. Energetická hospodárnosť budov (energetičtí specilisté);
  5. Konzultant udržateľnosti budov (konzultant udržatelnosti budov);

Možnosti registrácie na školenia bolo viacero:

Prudký rozvoj poznatkov v jednotlivých oblastiach života kladie dôraz na neustále vzdelávanie sa. Organizované vzdelávanie je časovo náročné a je ťažké ho realizovať tak, aby termín, rozsah a forma výučby vyhovovali každému účastníkovi. Z tohto dôvodu je veľký dôraz kladený na samovzdelávanie a samoštúdium. Nové možnosti vzdelávania idú ruka v ruke s vývojom nových informačných technológií, medzi ktoré nesporne patrí internet. Internet sa v rôznych smeroch vyrovná učebniciam, knihám alebo rozhlasu a televízii. Učebné materiály, vzdelávacie materiály alebo aj overovanie nadobudnutých vedomostí pre rôzne typy vzdelávania sú veľmi často spracované ako web stránky. Ich využívaním si používateľ vyberá aké informácie si zvolí a ktoré zdroje využije pri čerpaní materiálov na štúdium.

K samoštúdiu v duchu nových zásad moderného vzdelávania treba pristupovať ako k procesu komplexného charakteru, smerujúcemu k slobodnému a harmonickému rozvoju človeka. Celý tento proces sa však môže realizovať len za predpokladu existencie vlastnej aktivity, vlastného úsilia dosiahnúť vyšší stupeň zdokonaľovania sa, teda chcieť a zároveň aj môcť sa rozvíjať ako osobnosť. Veľkú úlohu v tom zohráva precvičovanie a upevňovanie nadobudnutých vedomostí prostredníctvom cvičení alebo cvičných testov. Všetky tieto kroky by mali viesť ku schopnosti absolvovať záverečné overenie získaných vedomostí formou záverečného testu. Tento súbor činností s využívaním technológií môžeme charakterizovať ako najmodernejší spôsob multimediálnej výučby na báze internetu. Ponúka nám široké možnosti uplatnenia, vyznačuje sa kreativitou a zabezpečuje odovzdávanie vedomostí tou najprogresívnejšou formou.

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti, že ide o hybridnú formu vzdelávania, ktorá pozostáva z troch častí:

  1. Účasť (osobne, alebo formou videoprenosu) na prednáškach programu ukončená osvedčením.
  2. Samoštúdium prostredníctvom e-learningového systému, ktorý nájdete na samostatnom portáli ukončené osvedčením.
  3. Záverečná skúška na pobočke SKSI ukončená certifikátom.

Projekt ingREeS priniesol do systému celoživotného vzdelávania, v sektore stavebníctva, kvalitatívnu zmenu determinujúcu zvýšenie efektivity a participácie na vzdelávacích aktivitách. Na tomto projekte participovali profesijné organizácie a zväzy združujúce cieľové skupiny s víziou vybudovania systému ďalšieho vzdelávania pre odborníkov v stavebníctve na strednej a vyššej riadiacej úrovni, ktorého absolventi získali zručnosti a vedomosti zodpovedajúce európskym štandardom, očakávaniam a požiadavkám dnešnej Európy. Účastníci vzdelávacích a tréningových programov ingREeS sú lepšie pripravení na zmeny, ktoré prináša tvorba budúcich projektov ako aj realizácia stavieb a mali by sa stať kvalifikovanejšími odborníkmi v oblasti energetickej efektívnosti a využiteľnosti obnoviteľných zdrojov.