Ingrees

Ciele projektu

Systém vzdelávania

Pri tvorbe vzdelávacieho systému pre projekt ingREeS sme inovovali edukačný proces tak, aby využíval moderné formy vzdelávania, ktoré sú v súčasnosti využívané v rôznych vzdelávacích inštitúciách.

Vzdelávanie prebiehalo kombinovanou (hybridnou) formou výučby. Okrem klasickej fyzickej účasti na školeniach prebiehala výučba formou elektronických kurzov. Vzdelávanie prostredníctvom e-learningu sa stáva čoraz viac efektívnejším, umožňuje pochopenie problematiky ľahšie a účastník školenia si môže zvoliť svoj individuálny optimálny čas na štúdium. Veľkú úlohu v tejto forme vzdelávania zohrávala vlastná iniciatíva a snaha upevňovať nadobudnuté vedomosti. Na druhej strane je systém výhodný aj pre školiteľov, ktorí nie sú limitovaní časom a môžu poskytovať najaktuálnejšie informácie zo svojho oboru.

Prioritnou úlohou v rámci projektu ingREeS bolo, aby vzdelávací program dokázal produkovať ľudí schopných aktívne uplatniť získané vedomosti a zručnosti zodpovedajúce európskym štandardom a požiadavkám dnešnej Európy.

Účasť na prednáškach bola možná:

  • osobne,
  • formou videoprenosu.

Fyzické školenia boli prepájané do regiónov formou videoprepojenia s cieľom priblížiť problematiku čo najväčšiemu spektru poslucháčov. Videoprenos umožnil pripojenie priamo z pohodlia domova, kancelárie alebo sledovanie prednášajúcich priamo zo školiacej miestnosti regionálnej pobočky. Účastníci tak mohli nepretržite sledovať všetkých 10-tich prednášajúcich, ktorí prednášali v 16-tich moduloch, ako aj ďalších odborníkov z praxe.

Vzdelávanie formou školení a kurzov bolo na Slovensku realizované v mestách Bratislava, Trnava, Banská Bystrica, Žilina a Košice. Každý z piatich vzdelávacích programov pre strednú a vyššiu úroveň stavebných odborníkov, v oblasti energetickej certifikácie budov a využívaní obnoviteľných zdrojov energie v budovách, mal na českej aj slovenskej strane svojho odborného garanta. Odborníkov v každej krajine tvorili poprední špecialisti v danej oblasti.

Systém vzdelávania bol zabezpečený prostredníctvom nasledovných webových portálov, ktoré umožnili prístup k informáciám a študijným materiálom:

Portál zabezpečuje prístup k uceleným študijným materiálom určeným k samoštúdiu a prístup k testovacím cvičeniam. Každý účastník, ktorého zaujíma určitá tematická oblasť v rámci samovzdelávania si môže prostredníctvom modulov vybrať špecifickú oblasť vzdelávania. Nadstavbou modulárneho štúdia je štúdium programu.

Materiály k samoštúdiu pozostávajú z prezentácií zo školení, animácií, videí, textového výkladu a v neposlednom rade z testov pre overovanie znalostí účastníka školenia.

Projekt ingREeS priniesol do systému celoživotného vzdelávania v sektore stavebníctva kvalitatívnu zmenu determinujúcu zvýšenie efektivity a participácie na vzdelávacích aktivitách. Na tomto projekte sa podieľali profesijné organizácie a zväzy združujúce cieľové skupiny s víziou vybudovania systému ďalšieho vzdelávania pre odborníkov v stavebníctve na strednej a vyššej riadiacej úrovni, ktorého absolventi získali vedomosti zodpovedajúce európskym štandardom a očakávaniam a požiadavkám dnešnej Európy. Účastníci vzdelávacích a tréningových programov ingREeS sa tak stali plne kvalifikovanými v oblasti energetickej efektivity a využiteľnosti obnoviteľných zdrojov.

Stránka je venovaná elektronickému systému cvičení a testov. Cieľom portálu je aktívny prístup jednotlivcov k vypracovaniu cvičení a testov. Cvičenia slúžia na získanie a upevňovanie vedomostí, ktoré môžu byť následne vyžadované aj pri teste. Testy sú jednorázovým spôsobom overovania nadobudnutých vedomostí, zručností a návykov.

Na portáli je umožnené realizovať jednu zo základných častí elektronického vzdelávania a to upevňovanie nadobudnutých vedomostí prostredníctvom cvičení, cvičných testov, ako aj možnosť absolvovať záverečný test, ktorý preukáže úroveň získaných poznatkov každého účastníka. Budeme veľmi radi ak sa oboznámite s ponúkanými možnosťami tohto portálu a dokážete s minimálnymi rušivými vplyvmi absolvovať test, ktorý môže byť súčasťou písomnej časti skúšky.

Hlavnou cieľovou skupinou projektu a vzdelávacích programov boli a naďalej sú odborníci stavebného sektora na strednej a vyššej riadiacej úrovni v piatich profesiách, ktoré sú podľa cestovnej mapy kľúčovými pre dosiahnutie stanovených energetických cieľov do roku 2020:

  • Projektant (Architect/Planner),
  • Stavbyvedúci (Site Manager),
  • Energetický špecialista (Energy Specialist),
  • Stavebný dozor (Construction Site Supervisor),
  • Poradca pre udržateľnosť budov (Sustainability Counselor).

Druhú cieľovú skupinu projektu tvorili skúsení odborníci stavebného sektora pôsobiaci v oblasti energetickej efektívnosti a využívaní obnoviteľných zdrojov s potenciálom zúčastniť sa projektu ako externý expert alebo priamo ako školiteľ.

Relevantné štátne, verejné a profesné inštitúcie a organizácie, rovnako ako podniky (MSP) a zamestnávatelia stavebného sektoru na Slovensku a v Čechách, ktoré sa zúčastnili diskusie o motivačných opatreniach, spadajú do tretej cieľovej skupiny projektu.

Portál obsahuje databázu všetkých školiteľov, účastníkov školení a študijné materiály.