Ingrees

Ciele projektu

Databáza školiteľov a odborníkov

Jedným z výstupov projektu je databáza školiteľov a certifikovaných odborníkov v oblasti energetickej efektívnosti a využiteľnosti obnoviteľných zdrojov na Slovensku a v Českej republike: https://database-ingrees.eu. Títo odborníci mali za úlohu vytvoriť odborný vzdelávací systém, ktorý sa na základe know-how z Rakúska premietol v obsahovej štruktúre 16stich vzdelávacích modulov a v doplňujúcich vzdelávacích aktivitách, ktorými boli rôzne odborné prípravy a špecializované prednášky na vybrané témy. Týmto spôsobom sa na Slovensku aj v Českej republike vytvorila databáza školiteľov, ktorá v sebe zahŕňa autorov vzdelávacích modulov, prednášateľov ako aj ďalších odborníkov v relevantných oblastiach. Odborníci prešli individuálnym a spoločným preškolením tak, aby bola zabezpečená kontinuita a ciele projektu.

Cieľom týchto školení školiteľov bolo hlavne:

  • zoznámiť profesionálnych odborníkov zo Slovenska a Českej republiky so vzdelávacími moduly a autorskými prístupmi k problematike modulov;
  • diskutovať a vytvoriť pedagogický koncept prístupov vzdelávacích modulov;
  • priama interakcia medzi skupinou školiteľov a profesionálov na jednej strane a na druhej strane autorov školiacich modulov o cieľoch a obsahu jednotlivých prednášok a školení.

Zoznam školiteľov za Slovenskú republiku nájdete tu: Slovenská republika – zoznam školiteľov.

Zoznam školiteľov za Českú republiku nájdete tu: Česká republika – zoznam školiteľov.


 

Ochrana osobných údajov v rámci projektu (všeobecné informácie)

Cieľom všeobecných informácií o ochrane osobných údajov je poskytnúť informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov podľa ustanovení nariadenia (EÚ) 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

V týchto všeobecných informáciách o ochrane osobných údajov nájdete informácie o tom, na aké účely sú spracovávavané Vaše osobné údaje, komu môžu byť poskytnuté, aké sú Vaše práva, ako aj informácie o tom, ako by ste nás vedeli kontaktovať v otázkach týkajúcich sa spracovávania Vašich osobných údajov. V tejto súvislosti Vám odporúčame oboznámiť sa s informáciami obsiahnutými v tejto časti web stránky. Akékoľvek zmeny týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov budú poskytnuté formou aktualizácie tejto stránky a zverejnených aj prostredníctvom našich webových stránok www.sksi.sk.

Účel a právny základ spracovania osobných údajov:

SKSI spracováva Vaše osobné údaje vždy na vopred určený a legitímny účel spracovania, pričom vždy musia existovať príslušné právne dôvody na takéto spracovanie. SKSI by Vás chcel a ubezpečiť, že Vaše osobné údaje sa nikdy ďalej nespracovávajú na účely, ktoré nie sú v súlade s pôvodne stanovenými účelmi spracovania.

Účelom tohto zberu údajov je vytvorenie databázy školiteľov a účastníkov a evidencia ďalšieho vzdelávania týchto osôb v súlade s cieľmi projektu a v súlade s evidenciou ďalšieho vzdelávania odborne spôsobilých osôb podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných inžinieroch.

Aké sú Vaše práva vo vzťahu k spracovávaniu osobných údajov?

V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte právo podať sťažnosť zodpovednej osobe, ktorá spracováva agendu ochrany osobných údajov v rámci Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej ako „SKSI“) prostredníctvom e-mailu gdpr.zodpovedna.osoba@sksi.sk. SKSI Vás môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na Vašu identifikáciu a overenie totožnosti.

Máte právo na opravu nesprávne evidovaných osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ako aj máte právo doplniť neúplné osobné údaje. Neváhajte nás kontaktovať, ak zistíte, že údaje, ktoré spracovávame vo vzťahu k Vám, sú nesprávne alebo neúplné. Ak sa vaše osobné údaje spracovávajú na základe súhlasu podľa § 6 ods. 1 GDPR alebo podľa článku 9 ods. 2 GDPR, máte právo kedykoľvek tento súhlas odobrať. Odstúpenie od súhlasu však nemá žiaden vplyv na zákonnosť spracovania vyplývajúceho zo súhlasu pred jeho odobratím alebo na zákonnosť spracovania údajov na ktoré existuje právny základ.

Ako osoba, o ktorej sa zberajú osobné údajov, máte právo vznášať námietky voči spracovaniu vašich osobných údajov, ak sa spracovanie uskutočňuje na základe právnych dôvodov oprávnených záujmov SKSI, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na legitímnych záujmoch. Spoločnosť SKSI môže ďalej spracúvať vaše osobné údaje na základe oprávnených záujmov iba vtedy, ak sa preukáže existencia nevyhnutných legitímnych dôvodov na spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodou jednotlivca ako aj legitímnych dôvodov na preukázanie, uplatňovanie alebo ochranu legálnych základov.

Ako osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, máte právo na prístup k svojim osobným údajom. V prípade splnenia podmienok stanovených v GDPR môžete požiadať o vyhlásenie o rozsahu a obsahu Vašich osobných údajoch, ktoré o vás spracovávame. Za určitých okolností môžete požiadať o obmedzenie spracovania, obmedzenie prenosu Vašich osobných údajov ako aj máte za určitých okolností nárok na vymazanie Vašich osobných údajov.