Ingrees

Ciele projektu

Sieť školiteľov

Vytvorenie siete školiteľov, ktorí zabezpečujú vzdelávanie v rámci vzdelávacích programov vznikla platforma na vzájomnú výmenu poznatkov a skúseností, čo zabezpečuje kvalitu ponúkaného vzdelávania. Vytvorená sieť školiteľov zaručuje pravidelnosť, kontinuitu a jednotnosť školení pre všetkých účastníkov na Slovensku aj v Čechách.

Pred otvorením prvého cyklu vzdelávacích seminárov absolvovali školitelia odbornú prípravu – tréning trénerov. V rámci medzinárodných workshopov pomohli dotvoriť obsah a rozsah jednotlivých modulov, vrátane formulácie pedagogickej koncepcie a metodiky výuky tak, aby bola prispôsobená na špecifické podmienky v jednotlivých cieľových krajinách. Taktiež sa podieľali na úprave definitívnej skladby programov, ako aj príprave metodiky hodnotenia výsledkov vzdelávacieho procesu.

Aktuálne dnes pôsobí na projekte ingREeS viac ako 20 školiteľov zo Slovenska, ktorí odovzdávajú svoje skúsenosti účastníkom kurzov v rámci všetkých školiacich modulov. Vybudovaná sieť školiteľov nie je uzavretá skupina, práve naopak, v rámci udržateľnosti projektu ostáva výzva na začlenenia ďalších odborníkov stále otvorená.

Odbornú prípravu a následnú akceptáciu školiteľov majú v kompetencii programoví experti v súčinnosti s príslušným modulovým expertom. Programoví experti sa stali hlavnými garantmi jednotlivých programov pričom preberajú na seba nasledovné základné povinnosti a kompetencie:

– navrhujú a odsúhlasujú štruktúru modulov,  redukujú duplicity medzi modulmi a posudzujú časovú náročnosť študijných materiálov;
– pripomienkujú navrhnuté riešenie budúceho vzdelávania osôb v stanovenej oblasti podľa dohodnutých parametrov jednotlivých modulov;
– navrhujú a schvaľujú začlenenie Modulových expertov do databázy;
– koordinujú činnosť Modulových expertov pri príprave študijných materiálov;
– pripomienkujú obsah a rozsah materiálov v moduloch;

 

Programoví experti ingREeS:

 

Vzdelávací program: Projektant | Architekt
Meno Programového experta: prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.

 

Vzdelávací program: Stavebný dozor
Meno Programového experta: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.

 

Vzdelávací program: Stavbyvedúci
Meno Programového experta: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.

 

Vzdelávací program: Hodnotiteľ udržateľnosti budov
Meno Programového experta: Ing. Ladislav Piršel, PhD.

 

Vzdelávací program: Hodnotiteľ energetickej hospodárnosti budov
Meno Programového experta: prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.