Ingrees

Ciele projektu

Sieť školiteľov

Vytvorenie siete školiteľov, ktorí zabezpečujú vzdelávanie v rámci vzdelávacích programov vznikla platforma na vzájomnú výmenu poznatkov a skúseností, čo zabezpečuje kvalitu ponúkaného vzdelávania. Vytvorená sieť školiteľov zaručuje pravidelnosť, kontinuitu a jednotnosť školení pre všetkých účastníkov na Slovensku aj v Čechách.

Pred otvorením prvého cyklu vzdelávacích seminárov absolvovali školitelia odbornú prípravu – tréning trénerov. V rámci medzinárodných workshopov pomohli dotvoriť obsah a rozsah jednotlivých modulov, vrátane formulácie pedagogickej koncepcie a metodiky výuky tak, aby bola prispôsobená na špecifické podmienky v jednotlivých cieľových krajinách. Taktiež sa podieľali na úprave definitívnej skladby programov, ako aj príprave metodiky hodnotenia výsledkov vzdelávacieho procesu.

Aktuálne dnes pôsobí na projekte ingREeS viac ako 20 školiteľov zo Slovenska, ktorí odovzdávajú svoje skúsenosti účastníkom kurzov v rámci všetkých školiacich modulov. Vybudovaná sieť školiteľov nie je uzavretá skupina, práve naopak, v rámci udržateľnosti projektu ostáva výzva na začlenenia ďalších odborníkov stále otvorená.

Odbornú prípravu a následnú akceptáciu školiteľov majú v kompetencii programoví experti v súčinnosti s príslušným modulovým expertom. Programoví experti sa stali hlavnými garantmi jednotlivých programov pričom preberajú na seba nasledovné základné povinnosti a kompetencie:

* navrhujú a odsúhlasujú štruktúru modulov,  redukujú duplicity medzi modulmi a posudzujú časovú náročnosť študijných materiálov;
* pripomienkujú navrhnuté riešenie budúceho vzdelávania osôb v stanovenej oblasti podľa dohodnutých parametrov jednotlivých modulov;
* navrhujú a schvaľujú začlenenie Modulových expertov do databázy;
* koordinujú činnosť Modulových expertov pri príprave študijných materiálov;
* pripomienkujú obsah a rozsah materiálov v moduloch;


Programoví experti ingREeS:

Vzdelávací program: Projektant | Architekt
Meno Programového experta: prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.

Vo svojej profesii sa dlhé roky orientuje na problematiku tepelnej ochrany budov a znižovania spotreby energie pri ich využívaní. Za posledných dvadsať rokov sa významne podieľala na teoretickom riešení problematiky a praktickej aplikácii zatepľovania a komplexnej obnovy budov, odstraňovania systémových porúch najmä panelových bytových domov a na energetickej hospodárnosti a energetickej certifikácii budov.

Predsedá normotvornej komisii Tepelná ochrana budov, je členkou Slovenskej komory stavebných inžinierov, Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia a viacerých redakčných rád. Je autorkou mnohých odborných článkov na Slovensku a v zahraničí. V roku 2006 vydala Atlas tepelných mostov, k ďalším publikáciám patria napríklad Obnova bytových domov. Hromadná bytová výstavba alebo Zatepľovacie systémy obvodových plášťov budov.

 

Vzdelávací program: Stavebný dozor
Meno Programového experta: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.

Vo svojej profesii sa zaoberá problematikou súvisiacou s implementáciou noriem, základnými požiadavkami stavieb a na výkon činnosti stavbyvedúceho, je členom skúšobnej komisie SKSI pre stavbyvedúcich a stavebný dozor. Je autorom mnohých odborných článkov a publikácií z oblasti kontroly kvality na stavbách, stavebno-technologickej prípravy pre stavbu a technologického zabezpečenia stavieb. Zoznam všetkých vydaných publikácií a odborných článkov nájdete na https://is.stuba.sk/lide/clovek.pl?id=878;zalozka=5;lang=sk

 

Vzdelávací program: Stavbyvedúci
Meno Programového experta: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.

Vo svojej profesii sa zaoberá stavebno-technologickými aspektami vedenia uskutočňovania stavieb, ochranou životného prostredia, je členom skúšobnej komisie SKSI pre stavbyvedúcich a stavebný dozor a autorom mnohých odborných článkov a publikácií. Zoznam vydaných článkov nájdete na: https://is.stuba.sk/lide/clovek.pl?id=2751;zalozka=5;lang=sk

 

Vzdelávací program: Hodnotiteľ udržateľnosti budov
Meno Programového experta: Ing. Ladislav Piršel, PhD.

Založil spoločnosť Alocons ako naplnenie sna o efektívnej, štruktúrovanej a pružnej firme skúsených expertov, ktorým záleží na tom, čo odovzdajú svojim nasledovníkom, a preto sa zameriavajú na trvalú udržateľnosť.

 

Vzdelávací program: Hodnotiteľ energetickej hospodárnosti budov
Meno Programového experta: prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.

Desiatky rokov sa venuje stavebnej fyzike a stál pri zrode certifikácie energetickej hospodárnosti budov na Slovensku. Je uznávaným odborníkom na tepelnú ochranu a modelovanie tepelnej bilancie budov.