Ingrees

Ciele projektu

Pilotná realizácia vzdelávacích programov

Projekt ingREeS vytvoril komplexné podmienky na technické, organizačné i finančné zabezpečenie rekvalifikácie 400 slovenských a 300 českých odborníkov, ktorí pôsobia, alebo budú pôsobiť v stavebníctve na strednej a vyššej riadiacej úrovni.  V oblasti energetickej efektívnosti a využiteľnosti obnoviteľných zdrojov v budovách je dnes nedostatočné množstvo preškolených odborníkov. Víziou partnerov v rámci projektu ingREeS preto bolo vybudovať udržateľný systém ďalšieho vzdelávania a kvalifikácie, ktorý by mohol aj po skončení projektu naďalej prispievať k rozvoju vedomostí a schopností mnohých ďalších odborníkov stavebného sektora.

Samotné školenia prebiehali v hybridnej (kombinovanej) forme vzdelávania od roku 2017 v regionálnych kanceláriách SKSI (Bratislava, Banská Bystrica, Trenčín, Trnava, Žilina, a Košice). Hybridná forma vzdelávania kombinuje osobnú (prípadne on-line) účasť na prednáške s e-learningovou formou vzdelávania. Táto forma bola zvolená, za účelom maximalizácie inovačného transferu a absorbovania rozsiahlych študijných materiálov, ktoré boli v rámci projektu vytvorené.

Zvolená forma vzdelávania zároveň umožnila efektívne narábať s časom prednášajúcich a tiež účastníkov školenia, ktorí mali možnosť dôsledne študovať dostupné materiály on-line tempom, aké im vyhovovalo.

Priebežné overenie úrovne dosiahnutých vedomostí bolo a v rámci udržateľnosti projektu i naďalej bude uskutočňované automatizovane prostredníctvom cvičných príkladov, alebo testov. Táto forma skúšania zároveň pôsobí ako ďalší prvok vzdelávacieho procesu, kedy sa účastník môže vrátiť na základe zle zodpovedanej otázky priamo k študijnému materiálu a doplniť si svoje vedomosti v danej oblasti.