Ingrees

Ciele projektu

Pilotná realizácia vzdelávacích programov

Projekt ingREeS vytvoril komplexné podmienky na technické, organizačné i finančné zabezpečenie rekvalifikácie 400 slovenských a 300 českých odborníkov, ktorí pôsobia, alebo budú pôsobiť v stavebníctve na strednej a vyššej riadiacej úrovni.  V oblasti energetickej efektívnosti a využiteľnosti obnoviteľných zdrojov v budovách je dnes nedostatočné množstvo preškolených odborníkov. Víziou partnerov v rámci projektu ingREeS je vybudovať udržateľný systém ďalšieho vzdelávania a kvalifikácie, ktorý bude aj po skončení projektu naďalej prispievať k rozvoju vedomostí a schopností mnohých ďalších odborníkov stavebného sektora.

Samotné školenia prebiehajú v hybridnej (kombinovanej) forme vzdelávania od roku 2017 v regionálnych kanceláriách SKSI (Bratislava, Banská Bystrica, Trenčín, Trnava, Žilina, a Košice). Hybridná forma vzdelávania kombinuje osobnú (prípadne on-line) účasť na prednáške s e-learningovou formou vzdelávania. Táto forma bola zvolená, za účelom maximalizácie inovačného transferu a absorbovania rozsiahlych študijných materiálov, ktoré boli v rámci projektu vytvorené.

Zvolená forma vzdelávania zároveň umožňuje efektívne narábať s časom prednášajúcich a tiež účastníkov školenia, ktorí majú možnosť dôsledne študovať dostupné materiály on-line tempom, aké im vyhovuje.

Priebežné overenie úrovne dosiahnutých vedomostí je uskutočňované automatizovane prostredníctvom cvičných príkladov, alebo testov. Táto forma skúšania zároveň pôsobí ako ďalší prvok vzdelávacieho procesu, kedy sa účastník môže vrátiť na základe zle zodpovedanej otázky priamo k študijnému materiálu a doplniť si svoje vedomosti v danej oblasti.