Ingrees

Novinky

Predstavujeme vám absolventov programu Hodnotiteľ udržateľnosti budov

Dovoľujeme si vám predstaviť absolventov programu Hodnotiteľ udržateľnosti budov, ktorí sa zúčastnili prednášok v jednotlivých moduloch programu a získali OSVEDČENIE.

Obsahom programu boli prednášky v nasledovných moduloch:
| AM1 | AM2 | BS2 | CD3 | CD4 | LQ3 | LQ4 |

Časový rozsah prednášok programu: 14 hodín
Študijné materiály programu (SK): https://vzdelavanie.sksi.sk/ingREeS

Dochádzková forma programu bola realizovaná v týchto termínoch:

06.-07.12.2017     Hodnotiteľ udržateľnosti budov

Absolventi programu s vydaným osvedčením:

Ing. Július Blažej
Ing. Pavel Fedorko
Ing. Ľuboslava Fufaľová
Ing. Tomáš Funtík, PhD.
Ing. Marián Hlaváč
Ing. Ján Jurčo
Ing. Katarína Koporová
Ing. Marián Kupka
Ing. Ľudmila Mečiarová
Ing. Vladimír Melišík
Ing. Andrea Moňoková
Ing. Michal Novysedlák
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD.
Ing. Radoslav Pisio
Ing. Vladimír Šimko
Jaroslav Šulla
Ing. Norbert Takács
Ing. Branislav Várkoly
doc. Ing. Silvia Vilčeková, PhD.
Ing. Martina Wolfová
doc. Ing. Martina Zeleňáková, PhD.
Ing. Eva Zradulová

Všetkým absolventom gratulujeme!


Informujeme Vás, že tento zoznam osôb je zverejnený v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a údaje sú získavané a spracúvané pre účely evidencie ďalšieho vzdelávania fyzických osôb, ktorej prevádzkovateľom je Slovenská komora stavebných inžinierov, Mýtna 29, 811 07 Bratislava. Všetky ďalšie informácie v zmysle článku 13 nariadenia nájdete na našej webovej stránke www.sksi.sk.