Ingrees

News

Video: Blower door test

Blower door test sa využíva na zistenie vzduchotesnosti budovy, prevažne pri nízkoenergetických a pasívnych domoch. Odhaľuje miesta v dome, kde uniká alebo vniká vzduch, čím zisťuje jeho energetickú stratovosť. Viac v krátkom náučnom videu z modulu LQ3: Kontrola kvality vo výstavbe

Video: Trombeho stena

Trombeho stena je konštrukčný systém, ktorého idea vychádza z princípu akumulácie tepla zo slnečného žiarenia a jeho následnej distribúcii do priestoru interiéru. Pozostáva z presklenej plochy prekrývajúcej stenu budovy, zo vzduchovej medzery a akumulačnej steny (použitým materiálom môže byť kameň, kov, betón, tehla…), v spodnej a hornej časti je vhodné[…]

Video: Tepelné siete

Tepelné siete umožňujú maximálne využitie dostupných energetických zdrojov cez ich kaskádové využívanie. Viac v krátkom náučnom videu z modulu BS1: Integrované systémy budov

Video: Pasívny dom

Energeticky pasívne domy môžeme zjednodušene charakterizovať ako domy, ktoré nepotrebujú aktívny vykurovací systém a väčšiu časť potreby tepla čerpajú z vnútorných zdrojov tepla, slnečného žiarenia, okolia – vnútra zeme. Energetická náročnosť pasívneho domu je o 90% nižšia v porovnaní s konvenčnou stavbou rodinného domu. Základné charakteristiky pasívneho domu: 1. Pasívny[…]

Electronic education system within the ingREeS project

Pri tvorbe vzdelávacieho systému pre projekt ingREeS sme sa snažili inovovať edukačný proces tak, aby využíval moderné formy vzdelávania, ktoré sú v súčasnosti využívané v rôznych vzdelávacích inštitúciách. Vzdelávanie v rámci projektu ingREeS prebieha kombinovanou (hybridnou) formou výučby. Okrem klasickej fyzickej účasti na školeniach využíva moderný spôsob vzdelávania s podporou počítačových technológií,[…]

Video: Numerické metódy

V numerických metódach sa obalové konštrukcie budovy modelujú ako určité množstvo diskrétnych uzlov s príslušnou tepelnou kapacitou a tepelným odporom. Viac v krátkom náučnom videu z modulu BS3: Počítačové simulácie budov ako moderný nástroj navrhovania

Video: Cesty šírenia radónu v budovách

Radón je prírodný inertný rádioaktívny plyn, ktorý vzniká premenou uránu nachádzajúceho sa v zemskej kôre. Vďaka svojim vlastnostiam radón preniká na povrch z relatívne veľkých hĺbok. Jeho prenikanie umožňujú najmä geologické zlomy a pórovitosť hornín. Je to plyn, ktorý nevidíme ani necítime. Pre človeka nie je ani tak nebezpečný samotný[…]

Complete the ingREeS project and increase your expertise and qualifications

Graduate in project ingREeS and increase your expertise and qualification Present time points out the need of innovation, modern and quality education and preparation as the key factor of economic competitiveness. General level of capability must be increased with the mission to fill labor market needs and to allow citizens[…]

THE ENGINEERING AWARD 2015/ 2016

On Tuesday, 24th January, at occasion of the 6th year of the Engineering Award, owners of the best engineering works got together in Faculty of Civil Engineering at Slovak University of Technology in Bratislava.

SEMINAR ORGANIZED ON ACCOUNT OF CHANGES WITHIN ENERGETICAL CERTIFICATION OF THE BUILDINGS

On the 17th January 2017 was organized seminar under the auspices of the Faculty of Civil Engineering at Slovak University of Technology in Bratislava.