Ingrees

News

ingREeS – Solution to Energy Efficiency and Savings

kick off meeting ingrees

Kick-Off Meeting of the ingREeS Project held on 24-25 March 2015 gathered together 9 partners with the aim to set up the system of trainings for middle and senior level construction professionals in the area of energy efficiency and use of renewable resources in buildings.

 

 


Full article in the Slovak language:

Projekt ingREeS, do ktorého sa zapojilo deväť organizácií zo Slovenska, z Rakúska a z Česka, sa rozbehol prvým stretnutím partnerov projektu. Cieľom projektu je vyškoliť v oblasti energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku 400 a v Česku 300 odborníkov v profesiách inžinier, architekt, projektant, stavbyvedúci, stavebný dozor, energetický poradca,  odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu budov, ako aj v ďalších profesiách. Odborníci sa budú vzdelávať formou pripravených školení vyškolenými školiteľmi z akademickej, vedeckej i praktickej sféry.

Celkový rozpočet projektu je takmer 1,4 milióna eur. „Komora bude vždy podporovať vzdelávanie odborníkov v stavebnej oblasti, pretože tým dosahujeme naše ciele vytvoriť predpoklady pre bezpečné a kvalitné stavby. Projekt ingREeS nadväzuje na už realizovaný projekt Pillar I Build Up Skills a využije jeho výsledky, čo je efektívne a zaručuje to jeho úspech,“ uviedol predseda SKSI Vladimír Benko.

Na pilotnom stretnutí partnerov sa zúčastnil aj Alessandro Proia, projektový poradca z agentúry EASME pri Európskej komisii. „Zainteresovanie troch krajín do tohto projektu ako nový prístup k projektom programu Horizont 2020 a využitie priameho napojenia projektu na už realizovaný  projekt patrili medzi dôvody, prečo sa Európska komisia rozhodla poskytnúť financie na  náš projekt“, doplnila Diana Krížová, projektová manažérka a národná koordinátorka projektu ingREeS  zo Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI).

V rámci projektu si partneri rozdelili úlohy tak, že rakúski partneri z Technische Universität Graz (Rakúsko) a Universität für Bodenkultur Wien (Rakúsko) v spolupráci so Stavebnou fakultou STU v Bratislave a Národným ústavom celoživotného vzdelávania pripravia päť vzdelávacích programov pre spomínané profesie. Tie plánuje SKSI zaviesť neskôr aj v rámci projektu celoživotného vzdelávania členov SKSI a odborníkov v oblasti energetickej hospodárnosti budov.

SKSI na projekte spolupracuje aj so Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska a ViaEuropa Competence Centre, s.r.o. na hľadaní opatrení pre motiváciu zamestnávateľov investovať do vzdelávania v tejto oblasti a zvýšiť dopyt po kvalitných a kvalifikovaných odborníkoch. Za podpory českých partnerov – Svazu stavebních podnikatelů v ČR a s partnerom SEVEn – Středisko pro efektivní využívání energie o.p.s. SEVEn sa pripraví databáza školiteľov, ktorí budú aj v rámci projektu zaškolení.

Každý program vzdelávania odborníkov v stavebnej oblasti na Slovensku aj v Česku  bude ukončený skúškou a získaním certifikátu.

Projekt sa svojim prvým dvojdňovým „kick-off meetingom“ rozbehol 24. marca 2015 a potrvá 36 mesiacov, do roku 2018.