Ingrees

Novinky

ingREeS – cesta k hospodárnosti a úsporám

kick off meeting ingrees

Projekt ingREeS, do ktorého sa zapojilo deväť organizácií zo Slovenska, z Rakúska a z Česka, sa rozbehol prvým stretnutím partnerov projektu. Cieľom projektu je vyškoliť v oblasti energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku 400 a v Česku 300 odborníkov v profesiách inžinier, architekt, projektant, stavbyvedúci, stavebný dozor, energetický poradca,  odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu budov, ako aj v ďalších profesiách. Odborníci sa budú vzdelávať formou pripravených školení vyškolenými školiteľmi z akademickej, vedeckej i praktickej sféry.

Celkový rozpočet projektu je takmer 1,4 milióna eur. „Komora bude vždy podporovať vzdelávanie odborníkov v stavebnej oblasti, pretože tým dosahujeme naše ciele vytvoriť predpoklady pre bezpečné a kvalitné stavby. Projekt ingREeS nadväzuje na už realizovaný projekt Pillar I Build Up Skills a využije jeho výsledky, čo je efektívne a zaručuje to jeho úspech,“ uviedol predseda SKSI Vladimír Benko.

Na pilotnom stretnutí partnerov sa zúčastnil aj Alessandro Proia, projektový poradca z agentúry EASME pri Európskej komisii. „Zainteresovanie troch krajín do tohto projektu ako nový prístup k projektom programu Horizont 2020 a využitie priameho napojenia projektu na už realizovaný  projekt patrili medzi dôvody, prečo sa Európska komisia rozhodla poskytnúť financie na  náš projekt“, doplnila Diana Krížová, projektová manažérka a národná koordinátorka projektu ingREeS  zo Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI).

V rámci projektu si partneri rozdelili úlohy tak, že rakúski partneri z Technische Universität Graz (Rakúsko) a Universität für Bodenkultur Wien (Rakúsko) v spolupráci so Stavebnou fakultou STU v Bratislave a Národným ústavom celoživotného vzdelávania pripravia päť vzdelávacích programov pre spomínané profesie. Tie plánuje SKSI zaviesť neskôr aj v rámci projektu celoživotného vzdelávania členov SKSI a odborníkov v oblasti energetickej hospodárnosti budov.

SKSI na projekte spolupracuje aj so Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska a ViaEuropa Competence Centre, s.r.o. na hľadaní opatrení pre motiváciu zamestnávateľov investovať do vzdelávania v tejto oblasti a zvýšiť dopyt po kvalitných a kvalifikovaných odborníkoch. Za podpory českých partnerov – Svazu stavebních podnikatelů v ČR a s partnerom SEVEn – Středisko pro efektivní využívání energie o.p.s. SEVEn sa pripraví databáza školiteľov, ktorí budú aj v rámci projektu zaškolení.

Každý program vzdelávania odborníkov v stavebnej oblasti na Slovensku aj v Česku  bude ukončený skúškou a získaním certifikátu.

Projekt sa svojim prvým dvojdňovým „kick-off meetingom“ rozbehol 24. marca 2015 a potrvá 36 mesiacov, do roku 2018.