Ingrees

Novinky

Elektronický vzdelávací systém v rámci projektu ingREeS

Pri tvorbe vzdelávacieho systému pre projekt ingREeS sme sa snažili inovovať edukačný proces tak, aby využíval moderné formy vzdelávania, ktoré sú v súčasnosti využívané v rôznych vzdelávacích inštitúciách.

Vzdelávanie v rámci projektu ingREeS prebieha kombinovanou (hybridnou) formou výučby. Okrem klasickej fyzickej účasti na školeniach využíva moderný spôsob vzdelávania s podporou počítačových technológií, kde výučba prebieha formou elektronických kurzov. Ide o inovovaný vzdelávací systém – elektronické vzdelávanie. Vzdelávanie tzv. e-learningom sa stáva efektívnejším, pochopenie problematiky ľahšie a účastník školenia si môže zvoliť svoj individuálny optimálny čas na štúdium. Veľkú úlohu v tejto forme vzdelávania zohráva vlastná iniciatíva a snaha upevňovať nadobudnuté vedomosti. Na druhej strane je systém výhodný aj pre školiteľov, ktorí nie sú limitovaní časom a môžu poskytovať najaktuálnejšie informácie zo svojho oboru.

Prioritnou úlohou v rámci projektu ingREeS bolo, aby vzdelávací program dokázal produkovať ľudí schopných aktívne uplatniť získané vedomosti a zručnosti zodpovedajúce európskym štandardom a požiadavkám dnešnej Európy.

Účasť na prednáškach je možná osobne alebo formou videoprenosu. Fyzické školenia sú prepájané do regiónov formou videoprepojenia s cieľom priblížiť problematiku čo najväčšiemu spektru poslucháčov. Videoprenos umožňuje pripojenie priamo z pohodlia domova, kancelárie alebo sledovanie prednášajúcich priamo zo školiacej miestnosti regionálnej pobočky.

Osobná účasť v školiacich miestnostiach v jednotlivých regionálnych kanceláriách SKSI je možná v:

  • RK SKSI v Bratislave
  • RK SKSI v Trnave
  • AK SKSI v Trenčíne
  • RK SKSI v Žiline
  • RK SKSI v Banskej Bystrici
  • RK SKSI v Košiciach.

Účastníci tak môžu nepretržite sledovať všetkých 10-tich prednášajúcich, ktorí prednášajú v 16-tich moduloch, ako aj ďalších odborníkov z praxe.

Prístup k študijným materiálom bol zabezpečený cez vytvorené elektronické portály https://vzdelavanie.sksi.sk/ alebo https://database-ingrees.eu/sk Na overovanie vedomostí bol zriadený špeciálny portál na https://testy.sksi.sk/.

Materiály k samoštúdiu pozostávajú z prezentácií zo školení, animácií, videí, textového výkladu a v neposlednom rade z testov pre overovanie znalostí účastníka školenia. Na upevňovanie nadobudnutých vedomostí slúžia cvičenia a cvičné testy, pre ktoré bol zriadený portál https://testy.sksi.sk/. Na portáli sú sprístupnené prezentácie zo školení, cvičenia, cvičné testy a ostatné doplnkové materiály k samoštúdiu. Účastníci vzdelávania majú možnosť vyskúšať si priamo na portáli krátke 5-minutové cvičenia jednotlivých vzdelávacích modulov. Cvičenia sú zostavené z preberanej látky jednotlivých vzdelávacích modulov tak, aby si každý ich vypracovateľ ozrejmil správne odpovede a formou opakovania sa pripravil na záverečný test celého vzdelávacieho Programu. Krátke 5-minútové cvičenia pozostávajú zo 6 otázok vytvorených z jednotlivých modulov. Podmienkou na splnenie cvičného testu sú 4 správne odpovede, pričom radenie otázok je náhodné. Prehľad otázok spoločne s výsledkom je vypracovateľom testu dostupný. Blokovaná je iba tlač odpovedí.

 

Testovanie vedie ku schopnosti absolvovať záverečné overenie získaných vedomostí formou záverečného testu. Vypracovanie testu preukáže úroveň získaných poznatkov každého účastníka a je tak zároveň aj spätnou väzbou pre školiteľa.

Na vypracovanie záverečného testu je určených 30-40 minút v závislosti od vzdelávacieho programu. Záverečný test je generovaný systémom a vypĺňa sa na tabletoch. Osobná účasť na záverečnej skúške je podmienkou. Zúčastniť sa jej je možné v školiacej miestnosti v Bratislave alebo v jednotlivých regionálnych pobočkách. Na správnosť celého procesu dohliada komisár z radov SKSI a regionálne pracovníčky.

Záverečná skúška je ukončená vydaním osvedčenia alebo certifikátu o absolvovaní vzdelávania v rámci projektu ingREeS.

Osvedčenie o absolvovaní školenia v rámci projektu ingREeS získajú tí účastníci, ktorí sa zúčastnia na školení a absolvujú online vzdelávanie. Vydanie certifikátu o absolvovaní záverečnej skúšky v rámci projektu ingREeS je podmienené účasťou na školení, absolvovaním online vzdelávania a samozrejme úspešným vykonaním záverečného testu.