Ingrees

Novinky

Prvý workshop rozbehol prípravu školení

Zmyslom interaktívneho  workshopu, ktorý sa konal 9. júla 2015 v Bratislave, bolo určiť ciele 5 školení v oblasti energetickej hospodárnosti a efektívnosti budov, pripravovaných v rámci projektu ingREeS, a zadefinovať znalosti, ktoré by mal každý budúci účastník školenia získať.

Okrem zástupcov partnerov projektu pozvala Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) aj expertov v oblasti energetickej hospodárnosti  budov, ako aj technológie Informačného modelu budovy BIM (Building Information Modelling).

Účastníci workshopu boli rozdelení do dvoch skupín, v ktorých riešili prípravu technologického a materiálového rámca budúcich školení. Zamerali sa aj na zadefinovanie zručností a znalostí, ktoré potrebujú odborníci rozvinúť v pripravovaných školeniach ako doplnok k znalostiam získaných vzdelaním a v praxi.

Výsledky workshopu budú partnermi vyhodnotené v priebehu mesiaca september. Zadefinované ciele školení a očakávané znalosti a zručnosti budúcich účastníkov budú slúžiť ako základ pre tvorbu školiacich materiálov, ktoré v projekte zastrešuje rakúska Universität für Bodenkultur Wien v spolupráci s Technische Universität Graz, Stavebnou fakultou STU v Bratislave a ostatnými partnermi projektu.

Veľmi radi rozšírime skupinu expertov, ktorí sa zapoja do prípravy budúcich školení. Každý záujemca sa môže prihlásiť prostredníctvom našej web stránky www.ingrees.eu.