Ingrees

Novinky

First Workshop Launched the Preparation of Trainings for Construction Professionals

The purpose of an interactive workshop, held on July 9, 2015 in Bratislava, was to determine the learning outcome of training programmes to be prepared within the ingREeS Project, and to define the skills that future trainees should acquire.

 


Full article in the Slovak language:

Zmyslom interaktívneho  workshopu, ktorý sa konal 9. júla 2015 v Bratislave, bolo určiť ciele 5 školení v oblasti energetickej hospodárnosti a efektívnosti budov, pripravovaných v rámci projektu ingREeS, a zadefinovať znalosti, ktoré by mal každý budúci účastník školenia získať.

Okrem zástupcov partnerov projektu pozvala Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) aj expertov v oblasti energetickej hospodárnosti  budov, ako aj technológie Informačného modelu budovy BIM (Building Information Modelling).

Účastníci workshopu boli rozdelení do dvoch skupín, v ktorých riešili prípravu technologického a materiálového rámca budúcich školení. Zamerali sa aj na zadefinovanie zručností a znalostí, ktoré potrebujú odborníci rozvinúť v pripravovaných školeniach ako doplnok k znalostiam získaných vzdelaním a v praxi.

Výsledky workshopu budú partnermi vyhodnotené v priebehu mesiaca september. Zadefinované ciele školení a očakávané znalosti a zručnosti budúcich účastníkov budú slúžiť ako základ pre tvorbu školiacich materiálov, ktoré v projekte zastrešuje rakúska Universität für Bodenkultur Wien v spolupráci s Technische Universität Graz, Stavebnou fakultou STU v Bratislave a ostatnými partnermi projektu.

Veľmi radi rozšírime skupinu expertov, ktorí sa zapoja do prípravy budúcich školení. Každý záujemca sa môže prihlásiť prostredníctvom našej web stránky www.ingrees.eu.