Ingrees

Novinky

Vzdelávanie v programe HODNOTITEĽ UDRŽATELNOSTI BUDOV

Udržatelnosť je vlastnosť výstavby budov spočívajúca v tom, že spĺňa požiadavky udržateľného rozvoja Zeme. Základom širokého uplatnenia princípov trvalo udržateľnej výstavby sú tepelnoizolačné a akumulačné vlastnosti budovy.

Precvičovanie a upevňovanie nadobudnutých vedomostí prebieha prostredníctvom cvičení alebo cvičných testov, ktoré sú voľne dostupné na internete alebo zasielané účastníkom pri oslovovacom maily s termínmi skúšok. Prístup k vygenerovaným testom je neobmedzený.

V programe HODNOTITEĽ UDRŽATEĽNOSTI BUDOV pozostávajú cvičenia zo 14 otázok a podmienkou na úspešné absolvovanie testu je zodpovedanie 10-tich správnych odpovedí. Na vypracovanie cvičenia je stanovený 14 minútový časový limit a hodnotené sú len správne odpovede. Tento spôsob testovacieho cvičenia je voľne dostupný na internete a prístup k vygenerovaným testom je neobmedzený. Na kontrolu správnosti a upevnenie nadobudnutých vedomostí je možnosť po vypracovaní testu zobraziť výsledok cvičenia a prehľad otázok, pričom tlač otázok aj testu je blokovaná.

Cvičný test je zasielaný spoločne s oslovovacím e-mailom s termínami skúšok. Pozostáva z 42 otázok, pričom 35 odpovedí je potrebných na úspešné splnenie testu. Časový limit pre splnenie testu je 40 minút a zobraziť je možné iba celkový výsledok (na rozdiel od cvičenia, kde je možnosť zobraziť aj prehľad otázok, ktoré boli vygenerované).

Cvičné testovanie vedie ku schopnosti absolvovať záverečné overenie získaných vedomostí formou záverečného testu. Záverečný test pozostáva zo 42 otázok. Podmienkou na splnenie testu je vyplnenie 35-tich správnych odpovedí v časovom limite 40 minút.  Záverečný test bude portálom vygenerovaný len raz, a to pri absolvovaní skúšky. V rámci vyhodnotenia sa generuje už iba získaný počet bodov.

Program Hodnotiteľ udržateľnosti budov: – prístupy na cvičenia vzdelávacích modulov nájdete na: http://www.ingrees.eu/program-hub-pristupy-cvicenia-vzdelavacich-modulov/

 

Prajeme Vám príjemné a ničím nerušené štúdium.

Váš tím projektu ingREeS.