Ingrees

Novinky

Druhý workshop postavil základy pripravovaných školení, zašlite nám aj Vy svoje námety

21. októbra na pôde viedenskej univerzity Bodenkultur Wien diskutovali partneri projektu ingREeS ciele, obsah a štruktúru vzdelávacích programov v oblasti energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v budovách, ktoré budú pripravené v rámci projektu.

Školenia budú pripravované pre odborníkov v stavebníctve, pre projektantov – stavebných inžinierov a architektov, osoby vykonávajúce činnosti stavbyvedúci, stavebný dozor a energetickú certifikáciu budov, ako aj ostatných odborníkov na strednej a vyššej riadiacej úrovni.

Cieľom školení bude rozšíriť vedomosti a znalosti projektantov v oblasti implementovania princípov udržateľnosti už v prvotných fázach plánovania, interakcie medzi návrhom budovy, jej orientáciou a geografickou polohou, vplyvu tvaru budovy a výberu materiálov na energetickú účinnosť, potenciál energetického využitia, dôsledky vplyvu svetla, tepelnej pohody a akustických požiadaviek na prevádzku budovy.

Stavbyvedúci budú mať možnosť prehĺbiť svoje vedomosti aj v oblastiach integrovaného plánovania, recyklovania a nakladania s odpadom na stavbách, ako aj identifikácie a riešení najčastejších chýb pracovníkov na stavbách.

Odborníci vykonávajúci stavebný dozor budú môcť rozvíjať svoje schopnosti v oblasti celkového riadenia a zabezpečenia kvality na stavbe, najmä so zameraním na energeticky efektívne opatrenia a využitie obnoviteľných zdrojov energie v budovách, ako aj v oblasti rozpoznávania a predchádzania chybám vedúcim k zníženiu účinnosti a efektívnosti.

Školenia pre osoby vykonávajúce energetickú certifikáciu budov budú okrem iného obsahovať aj certifikovanie nerezidenčných budov, informácie z oblasti stavebnej fyziky a používania nástrojov a softvérov na energetickú certifikáciu.

Odborné programy pre jednotlivé profesie alebo funkcie v stavebnom procese budú pripravované po moduloch. Tie budú zahŕňať tematické oblasti ako sú napríklad princípy navrhovania budov s takmer nulovou spotrebou energie (nZEB – nearly Zero Energy Buildings), technológie obnoviteľných zdrojov pri projektovaní budov, projektovanie systémov v budovách, efektívne integrované plánovanie s BIM, kontrola kvality na stavbe, projektový manažment, recyklovanie a nakladanie s odpadom na stavbe, stavebná fyzika a energetická efektívnosť, a mnoho ďalších.

Zámerom Slovenskej komory stavebných inžinierov, hlavného partnera projektu ingREeS, je pokračovať vo vzdelávaní odborníkov v tejto oblasti aj po skočení projektu a zaradiť tieto školenia do systému celoživotného vzdelávania svojich členov, ako aj ostatných odborníkov v stavebníctve.

V rámci workshopu sme získali aj informácie o možnostiach ďalšieho vzdelávania  v oblasti energetickej efektívnosti a vzdelávania projektantov v Rakúsku. Za zmienku stojí najmä iniciatíva „klimaaktiv“, ktorú rozbehlo rakúske Spolkové ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva, životného prostredia a vodného hospodárstva v rámci spolkovej klimatickej stratégie. klimaaktiv tvorí súbor opatrení, nariadení, vzdelávania a dotácií v štyroch tematických oblastiach: stavebníctvo, energetická účinnosť, mobilita a energia z obnoviteľných zdrojov.

Na základe výsledkov worskhopu sme v projekte prešli do ďalšej fázy – prípravy 5 vzdelávacích programov, ktoré povedie BOKU Wien v spolupráci s TU Graz, a ďalšími partnermi projektu.

Radi privítame aj Vaše návrhy na témy, ktoré by podľa Vás mali byť zaradené do jednotlivých školení. Stačí, aby ste Váš návrh zaslali do 15. novembra na adresu ingrees@sksi.sk spolu s uvedením profesie, pre ktorú je podľa vás táto téma zaujímavá a mala by byť zaradená do pripravovaného školenia.