Ingrees

ingREeS v médiách

ASB: Rozhovor s prof. Benkom

Celý rozhovor pre časopis ASB s profesorom Benkom o primeranej kvalite stavieb ako aj o projekte ingREeS si môžete prečítať vo februárovom vydaní časopisu ASB (číslo 196/2018). Predplatitelia časopisu v archíve pod č. vydania 196/2018.

Čo garantujete pri programe ingREeS?

V spolupráci so ZSPS sme pripravili vzdelávací program, ktorí sa volá ingREeS. Je to systém ďalšieho vzdelávania v oblasti energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v budovách pre odborníkov v stavebníctve na strednej a vyššej riadiacej úrovni s cieľom úspešne naplniť energetické ciele stratégie Európa 2020. Prihlásili sme sa ako líder projektu na výzvu HORIZON 2020 vypísanú Európskou komisiou a získali sme s partnermi projektu grant vo výške 1,4 milióna €. Projekt sa začal v marci 2015 a končí sa teraz vo februári 2018.

Na zabezpečenie primerane kvalitného projektu sme potrebovali partnerov z členských krajín EÚ. Know-how sme pre projekt zabezpečovali v spolupráci s kolegami z Rakúska (Univerzita BOKU vo Viedni a TU v Grazi). Keďže na projekte museli participovať minimálne tri krajiny, ďalších partnerov sme aj kvôli jazyku študijných materiálov hľadali v ČR. Garanciou kvality obsahu vzdelávacích a tréningových programov je synergia tímov všetkých partnerov projektu podieľajúcich sa na ich príprave. Know-how popredných slovenských a českých expertov z akademickej obce aj z praxe podporené a obohatené poznatkami, osvedčenými postupmi a obsahovou náplňou vzdelávania prenesenou z Rakúska sa stalo odbornou bázou na vytvorenie 16 modulov pre päť vzdelávacích programov určených pre odborníkov v stavebníctve na strednej a vyššej riadiacej úrovni v piatich profesiách:

  • architekt/projektant (stavební inžinieri a architekti),
  • stavbyvedúci
  • stavebný dozor
  • energetická hospodárnosť budov
  • konzultant udržateľnosti budov

Čo je finálnou úlohou tohto programu?
Vyškoliť 300 odborníkov v ČR a 400 odborníkov na Slovensku. Po odbornej stránke sme projekt zvládli veľmi kvalitne. Okrem približne 500 vyškolených odborníkov máme pripravené aj kombinované vzdelávanie s formou e-learningu, webinárov, videokonferencií pre ďalšie odborné sekcie.

Ako to prebieha?
Ide o hybridnú formu vzdelávania, ktorá pozostáva z troch častí:

  • účasť (osobne, alebo formou videoprenosu) na prednáškach,
  • samoštúdium prostredníctvom e-learningového systému, ktorý sa dá nájsť na samostatnom portáli, ukončené osvedčením
  • záverečná skúška v pobočke SKSI, ukončená certifikátom.

So vzdelávaním máme veľmi pozitívne skúsenosti, budeme ho vedieť využiť aj pre ďalšie hybridné formy vzdelávania pre všetky odborné sekcie Komory. Najneskôr v budúcom roku plánujeme v Komore rozbehnúť vzdelávanie v oblasti statiky, pretože v roku 2020 príde nová generácia euronoriem. Takisto plánujeme odborne podporiť našich členov v prechode na elektronické  projektovanie BIM (Building Information Modeling), ktoré začína byť v mnohých európskych krajinách štandardom, a v Európe sa odporúča jeho plné zavedenie v horizonte 2023.

Celý článok o primeranej kvalite stavieb nájdete na  https://www.asb.sk/biznis/stavebne-podnikanie/vladimir-benko-najdolezitejsia-uloha-sksi-je-priprava-stavebneho-zakona