Ingrees

Tlačové správy

Slovenská komora stavebných inžinierov bude vzdelávať odborníkov v stavebníctve v oblasti energetickej efektívnosti cez EÚ program Horizont 2020

Tlačová správa na stiahnutie

Bratislava 25. marca 2015 – Zvyšovať kvalifikáciu odborníkov v stavebníctve v oblasti energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov s podporou z eurofondov bude Slovenská komora stavebných inžinierov. Celkový rozpočet projektu je takmer 1,4 milióna eur. Jeho cieľom bude pripraviť školenia, školiteľov a na záver projektu vyškoliť 400 slovenských a 300 českých odborníkov v oblasti energetickej efektívnosti.

Projekt ingREeS, do ktorého sa zapojilo až deväť organizácií z troch krajín Európy, sa rozbehol svojím prvým stretnutím partnerov projektu. Vzdelávať sa budú špecialisti v oblasti energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie pre profesie inžinier, architekt, projektant, stavbyvedúci, stavebný dozor, energetický poradca a odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu budov.

„Komora bude vždy podporovať vzdelávanie odborníkov v stavebnej oblasti, pretože tým dosahujeme naše ciele vytvoriť predpoklady pre bezpečné a kvalitné stavby. Projekt ingREeS nadväzuje na už realizovaný projekt Pillar I BUILD UP Skills a využije jeho výsledky, čo je efektívne a zaručuje to jeho úspech,“ uviedol predseda SKSI Vladimír Benko.
Komora sa projektom zapojila do napĺňania Cestovnej mapy (Roadmap) pre vytvorenie a zavedenie systému ďalšieho vzdelávania v stavebníctve k rozvoju zručností a znalostí pracovníkov na stavbách pre zabezpečenie cieľov EÚ do roku 2020 v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti, znižovania skleníkových plynov v atmosfére a využitia obnoviteľných zdrojov energie.

Na stretnutí partnerov sa zúčastnil aj Alessandro Proia, projektový poradca Európskej komisie pre projekt ingREeS. „Zainteresovanie troch krajín do tohto projektu ako nový prístup k projektom programu Horizont 2020 a využitie priameho napojenia projektu na už realizovaný projekt patrili medzi dôvody, prečo sa Európska komisia rozhodla poskytnúť financie na projekt ingREeS“, doplnila Diana Krížová, riaditeľka Úradu SKSI.

V rámci projektu komora v spolupráci s Technische Universität Graz (Rakúsko), Universität für Bodenkultur Wien (Rakúsko), Stavebnou fakultou STU v Bratislave a Národným ústavom celoživotného vzdelávania pripraví vzdelávacie programy pre spomínané profesie. Tie plánuje komora zaviesť aj v rámci projektu celoživotného vzdelávania členov SKSI a odborníkov v oblasti energetickej hospodárnosti budov na Slovensku. Komora bude na projekte spolupracovať aj so Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska a ViaEuropa Competence Centre, s.r.o. na hľadaní opatrení pre motiváciu zamestnávateľov investovať do vzdelávania v tejto oblasti a zvýšiť dopyt po kvalitných a kvalifikovaných odborníkoch. Za podpory českých partnerov – Svazu stavebních podnikatelů v ČR a s partnerom SEVEn – Středisko pro efektivní využívání energie o.p.s. SEVEn sa pripraví databáza školiteľov, ktorí budú aj v rámci projektu zaškolení.

Každý program vzdelávania odborníkov v stavebnej oblasti na Slovensku aj v Čechách bude ukončený skúškou a získaním certifikátu. Projekt sa svojim prvým dvojdňovým „kick-off meetingom“ rozbehol 24. marca 2015 a potrvá 36 mesiacov, do roku 2018.

Názov projektu

Nastavenie kvalifikácie a systému ďalšieho vzdelávania a výcviku odborníkov na strednej a vyššej riadiacej úrovni v oblasti energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v budovách – ingREeS

Partneri projektu

  • Slovenská komora stavebných inžinierov (SK) – hlavný partner projektu
  • Stavebná fakulta STU v Bratislave (SK)
  • Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (SK)
  • Národný ústav celoživotného vzdelávania (SK)
  • ViaEuropa Competence Centre, s.r.o. (SK)
  • Universität für Bodenkultur Wien (AT)
  • Technische Universität Graz (AT
  • Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice (CZ)
  • SEVEn – Středisko pro efektivní využívání energie o.p.s. (CZ)
Rozpočet projektu 1,399,622.72 €
Začiatok projektu 1. marec 2015
Trvanie projektu 36 mesiacov
Program EÚ Horizont 2020 – program Európskej únie pre výskum a inovácie
Poradná a kontrolná/riadiaca organizácia Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME)