Ingrees

Tlačové správy

Tlačová správa – Konferencia ingREeS 2018

Slovenská komora stavebných inžinierov usporadúva pri príležitosti oficiálneho ukončenia európskeho vzdelávacieho a školiaceho projektu ingREeS odbornú konferenciu s názvom ingREeS 2018.

Konferencia sa bude konať dňa 8. februára 2018 v Hoteli TATRA v Bratislave. Záštitu nad konferenciou prevzalo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Projekt IngREeS je európsky vzdelávací a školiaci systém pre odborníkov v stavebníctve v oblasti energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v budovách. Projekt bol pripravený v medzinárodnom prostredí troch krajín Rakúska, Českej republiky a Slovenskej republiky. Jeho cieľom bola príprava odborníkov z oblasti stavebníctva na energetickú efektívnosť a využiteľnosť obnoviteľných zdrojov energie v budovách. Projekt ingREeS svojím zameraním, prioritami a plánovanými aktivitami nadviazal na európsku Iniciatívu Build Up Skills (BUS). Pôsobnosť cestovnej mapy (Roadmap) prijatej v roku 2013 v rámci I. piliera projektov BUS Slovakia a BUS Czech Republic zameraných na rozvoj zručností a znalostí pracovníkov na stavbách v Slovenskej a Českej republike je projektom ingREeS rozšírená na stavebných odborníkov strednej a vyššej riadiacej úrovne. Táto cestovná mapa – pracovný plán – stanovila kľúčové opatrenia pre vytvorenie národných kvalifikačných rámcov a vzdelávacieho a školiaceho systému, ako aj ďalšie opatrenia k zaisteniu rozvoja zručností potrebných v oblasti energetickej efektívnosti v stavebníctve s cieľom naplnenia energetických cieľov EÚ do roku 2020.

Účastníkom program ponúkne zhrnutie úspešnosti projektu IngREeS a širší pohľad na nové výrobky a materiály v oblasti stavebníctva ako aj na konkrétne riešenia z pohľadu energetickej efektívnosti a využiteľnosti obnoviteľných zdrojov energie v budovách.

O odborný program konferencie sa postarajú svojimi prezentáciami k vybraným témam fundovaní zástupcovia ministerstva, predstavitelia našej profesijnej stavovskej organizácie a ostatní prizvaní odborníci.

mapa - Hotel tatra