Ingrees

Novinky

V ktorých mestách je možné osobne sa zúčastniť školenia ingREeS?

Prudký rozvoj poznatkov v jednotlivých oblastiach života kladie dôraz na neustále vzdelávanie sa. Organizované vzdelávanie je časovo náročné a je ťažké ho realizovať tak, aby termín, rozsah a forma výučby vyhovovali každému účastníkovi.

V priestoroch Slovenskej komory stavebných inžinierov v Bratislave sa už od apríla 2017 uskutočňujú v rámci Európskeho projektu ingREeS pravidelné školenia. Zámerom projektu je príprava odborníkov z oblasti stavebníctva na energetickú efektívnosť a využiteľnosť obnoviteľných zdrojov energie v budovách.

V 16-tich moduloch prednáša 10 lektorov a ďalší odborníci z praxe. Prednášky sú vysielané prostredníctvom video prenosu do jednotlivých regiónov Slovenska. Záujemcovia o školenie sa môžu pripojiť a sledovať tak nepretržite všetkých prednášajúcich.

Vzdelávanie je zabezpečené kombinovanou formou, a to  účasťou na prednáškach (osobne, alebo formou videoprenosu). Veľký dôraz je kladený aj na samovzdelávanie a samoštúdium.

Vzdelávacie materiály, prednášky a cvičenia sú postupne pridávané na vytvorené webové portály. Ich využívaním si používateľ vyberie aké informácie si zvolí a ktoré zdroje využije pri čerpaní materiálov na štúdium.

Študijné materiály sú sprístupnené cez portály https://vzdelavanie.sksi.sk/ingrees alebo https://database-ingrees.eu/sk

Na overovanie nadobudnutých vedomostí je spracovaný webový portál https://testy.sksi.sk/, kde precvičovanie a upevňovanie nadobudnutých vedomostí prebieha prostredníctvom cvičení alebo cvičných testov.

Nevyhnutnou súčasťou v rámci zabezpečenia kvalitného vzdelávania je aj vybavenie jednotlivých regionálnych kancelárií potrebou počítačovou technikou. Školiace miestnosti sú vybavené modernými informačno-komunikačnými technológiami, tak aby poskytovali účastníkom školení potrebný komfort a kvalitu.

Osobná účasť v školiacich miestnostiach v jednotlivých regionálnych kanceláriách SKSI je možná v:

  • RK SKSI v Bratislave
  • RK SKSI v Trnave
  • RK SKSI v Žiline
  • RK SKSI v Banskej Bystrici
  • RK SKSI v Košiciach