Ingrees

Novinky

Vzdelávanie v programe STAVBYVEDÚCI a v programe STAVEBNÝ DOZOR

Program „Stavbyvedúci“ je určený prevažne osobám, ktoré organizujú, riadia a koordinujú stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe a vedú o nich evidenciu v stavebnom denníku. Program „Stavebný dozor“ je určený prevažne osobám, ktoré sledujú spôsob a postup uskutočnenia stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Precvičovanie a upevňovanie nadobudnutých vedomostí prebieha prostredníctvom cvičení alebo cvičných testov, ktoré sú voľne dostupné na internete alebo zasielané účastníkom pri oslovovacom maily s termínmi skúšok. Prístup k vygenerovaným testom je neobmedzený.

V programe STAVBYVEDÚCI a v programe STAVEBNÝ DOZOR pozostávajú cvičenia z 10 otázok a podmienkou na úspešné absolvovanie testu je zodpovedanie 7-mich správnych odpovedí. Na vypracovanie cvičenia je stanovený 10 minútový časový limit a hodnotené sú len správne odpovede. Tento spôsob testovacieho cvičenia je voľne dostupný na internete a prístup k vygenerovaným testom je neobmedzený. Na kontrolu správnosti a upevnenie nadobudnutých vedomostí je možnosť po vypracovaní testu zobraziť výsledok cvičenia a prehľad otázok, pričom tlač otázok aj testu je blokovaná.

Cvičný test je zasielaný spoločne s oslovovacím e-mailom s termínami skúšok. Pozostáva z 30 otázok, pričom 22 odpovedí je potrebných na úspešné splnenie testu. Časový limit pre splnenie testu je 30 minút a zobraziť je možné iba celkový výsledok (na rozdiel od cvičenia, kde je možnosť zobraziť aj prehľad otázok, ktoré boli vygenerované).

Cvičné testovanie vedie ku schopnosti absolvovať záverečné overenie získaných vedomostí formou záverečného testu. Záverečný test pozostáva z 30 otázok. Podmienkou na splnenie testu je vyplnenie 22-voch správnych odpovedí v časovom limite 30 minút.  Záverečný test bude portálom vygenerovaný len raz, a to pri absolvovaní skúšky. V rámci vyhodnotenia sa generuje už iba získaný počet bodov.

Program: Stavbyvedúcii a program Stavebný dozor – prístupy na cvičenia vzdelávacích modulov nájdete na: http://www.ingrees.eu/program-sv-sd-pristupy-cvicenia-vzdelavacich-modulov/

Prajeme Vám príjemné a ničím nerušené štúdium.

Váš tím projektu ingREeS.