Ingrees

Novinky

Konferencia „Stavebné úrady Jasná 2016“

Konferencia „Stavebné úrady“, ktorá sa konala v Jasnej 6-eho a 7-eho semptembra 2016 pod záštitou ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky sa úspešne skončila.

Cieľovou skupinou konferencie boli zamestnanci štátnej a verejnej správy sektoru výstavby spoločne s riadiacimi pracovníkmi stavebných úradov a predstaviteľmi stavebných spoločností pôsobiacich v súkromnom sektore.

Cieľom tohtoročnej konferencie bolo upriamiť pozornosť verejnosti na otázky týkajúce sa stavebného zákona. Prednášky, ktoré zazneli v rámci programu, poukázali na potrebu prípravy nového stavebného zákona. Taktiež boli prezentované mnohé state zo zákona o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.

Predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov, pán Vladimír Benko, privítal vo svojej úvodnej reči účastníkov konferencie. Zdôraznil potrebu vzniku nového stavebného zákona. Taktiež podčiarkol potrebu kvalifikácie a celoživotného vzdelávania stavebných inžinierov, architektov a všetkých inžinierov a odborníkov pracujúcich v stavebnom sektore. Ďalej predstavil projekt ingREeS ako cenný nástroj pre nastavenie kvalifikácie a celoživotného vzdelávania pre odborníkov na strednej a vyššej úrovni v stavebníctve v oblasti energetickej efektívnosti obnoviteľných zdrojov energie v budovách.

Tohtoročná konferencia hostila viac ako 250 účastníkov. S radosťou konštatujeme, že mnoho zástupcov ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ministerstva životného prostredia SR, ministerstva vnútra SR ako aj zástupcov Slovenskej komory stavebných inžinierov spoločne so zástupcami stavených úradov prejavilo záujem o zmienené témy.

Touto cestou chceme poďakovať všetkým zúčastneným a pevne veríme, že budúcoročná konferencia prinesie ďalšie zaujímavé témy, panelové diskusie a nové riešenia týchto otázok.