Ingrees

Novinky

Vzdelávanie v programe PROJEKTANT

Program „Architekt | Projektant“ je určený prevažne osobám, ktoré vykonávajú projektovú činnosť a zodpovedajú za správnosť a úplnosť vypracovania celej projektovej dokumentácie alebo len jej časti.

Precvičovanie a upevňovanie nadobudnutých vedomostí prebieha prostredníctvom cvičení a cvičných testov, ktoré sú voľne dostupné na internete alebo zasielané účastníkom pri oslovovacom emaily s termínmi skúšok.

V Programe PROJEKTANTI pozostávajú cvičenia zo 14 otázok a podmienkou na úspešné absolvovanie testu je zodpovedanie 10 správnych odpovedí. Na vypracovanie cvičenia je stanovený 14 minútový časový limit a hodnotené sú len správne odpovede. Tento spôsob testovacieho cvičenia je voľne dostupný na internete a prístup k vygenerovaným testom neobmedzený. Na kontrolu správnosti a upevnenie nadobudnutých vedomostí je možnosť po vypracovaní testu zobraziť výsledok cvičenia a prehľad otázok. Blokovaná je iba tlač otázok a testu.

Cvičný test je zasielaný spoločne s oslovovacím e-mailom s termínmi skúšok. Pozostáva zo 42 otázok, pričom 35 odpovedí je potrebných na úspešné splnenie testu. Časový limit pre splnenie testu je 40 minút a zobraziť je možné iba celkový výsledok (na rozdiel od cvičenia, kde je možnosť zobraziť prehľad otázok, ktoré boli vygenerované).

Cvičné testovanie vedie ku schopnosti absolvovať záverečné overenie získaných vedomostí formou záverečného testu. Test pozostáva zo 42 otázok. Podmienkou na splnenie testu je vyplnenie 35-tich správnych odpovedí v stanovenom časovom horizonte 40 minút. Záverečný test je možné portálom vygenerovať len raz, a to pri absolvovaní záverečnej skúšky. V rámci vyhodnotenia testu sa zobrazí absolventovi už iba získaný počet bodov.

Program: Projektanti – prístupy na cvičenia vzdelávacích modulov nájdete na: http://www.ingrees.eu/program-projektanti-pristup-cvicenia-vzdelavacich-modulov/

 

Prajeme Vám príjemné a ničím nerušené štúdium.

Váš tím projektu ingREeS.