Ingrees

Novinky

Školenie ingREeS: praktická príprava vo Viedni

V rámci projektu ingREeS, ktorý je  zameraný na energetickú efektívnosť a využiteľnosť obnoviteľných zdrojov energie v budovách pripravila SKSI v  dňoch 9. –10. novembra 2017 praktickú prípravu vo Viedni. Počas dvoch dní mali účastníci možnosť vidieť niekoľko budov, ktoré sú zaujímavé z pohľadu energetickej hospodárnosti a majú takmer nulovú potrebu[…]

Školenie ingREeS: projektant, architekt

V dňoch 08. a 09. novembra 2017 sa v rámci projektu ingREeS uskutočnilo školenie zamerané na vzdelávací program: Projektanti – stavební inžinieri a architekti. Keďže projektant preberá zodpovednosť za svoje dielo, školenia v nových legislatívnych požiadavkách, pokročilých formách adaptívneho navrhovania, ekologických výrobkoch v stavebníctve, energeticky efektívnych obvodových plášťoch budov, stavebnej fyzike v nadväznosti na energetickú[…]

Video: Tepelné siete

Tepelné siete umožňujú maximálne využitie dostupných energetických zdrojov cez ich kaskádové využívanie. Viac v krátkom náučnom videu z modulu BS1: Integrované systémy budov

Vzdelávacie portály v rámci projektu ingREeS

Elektronické vzdelávanie dnes patrí k najmodernejším metódam pri celoplošnom aj individuálnom vzdelávaní. Výhody tejto formy vzdelávania využíva aj projekt ingREeS. V rámci vytvoreného vzdelávacieho systému k projektu ingREeS je možné navštíviť portály: http://www.ingrees.eu/ (stránka poskytuje základné informácie o projekte ingREeS, informácie o novinkách a pripravovaných podujatiach v rámci projektu) https://vzdelavanie.sksi.sk/ingrees (portál poskytuje materiály k samoštúdiu[…]

Školenie ingREeS: projektant, architekt

V dňoch 03. a 04. októbra 2017 sa v rámci projektu ingREeS uskutočnilo školenie zamerané na vzdelávací program: Projektanti – stavební inžinieri a architekti. Keďže projektant preberá zodpovednosť za svoje dielo, školenia v nových legislatívnych požiadavkách, pokročilých formách adaptívneho navrhovania, ekologických výrobkoch v stavebníctve, energeticky efektívnych obvodových plášťoch budov, stavebnej fyzike v nadväznosti na energetickú[…]

Video: Pasívny dom

Energeticky pasívne domy môžeme zjednodušene charakterizovať ako domy, ktoré nepotrebujú aktívny vykurovací systém a väčšiu časť potreby tepla čerpajú z vnútorných zdrojov tepla, slnečného žiarenia, okolia – vnútra zeme. Energetická náročnosť pasívneho domu je o 90% nižšia v porovnaní s konvenčnou stavbou rodinného domu. Základné charakteristiky pasívneho domu: 1. Pasívny[…]

Vzdelávanie v programe HODNOTITEĽ UDRŽATELNOSTI BUDOV

Udržatelnosť je vlastnosť výstavby budov spočívajúca v tom, že spĺňa požiadavky udržateľného rozvoja Zeme. Základom širokého uplatnenia princípov trvalo udržateľnej výstavby sú tepelnoizolačné a akumulačné vlastnosti budovy. Precvičovanie a upevňovanie nadobudnutých vedomostí prebieha prostredníctvom cvičení alebo cvičných testov, ktoré sú voľne dostupné na internete alebo zasielané účastníkom pri oslovovacom maily[…]

Vzdelávanie v programe ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV

Program „Energetická hospodárnosť budov“ je určený osobám, ktoré podnikajú v oblasti energetickej certifikácie a majú prax v projektovaní stavebných konštrukcií, energetického vybavenia budov alebo v posudzovaní stavebných konštrukcií. Precvičovanie a upevňovanie nadobudnutých vedomostí prebieha prostredníctvom cvičení alebo cvičných testov, ktoré sú voľne dostupné na internete alebo zasielané účastníkom pri oslovovacom[…]

Vzdelávanie v programe STAVBYVEDÚCI a v programe STAVEBNÝ DOZOR

Program „Stavbyvedúci“ je určený prevažne osobám, ktoré organizujú, riadia a koordinujú stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe a vedú o nich evidenciu v stavebnom denníku. Program „Stavebný dozor“ je určený prevažne osobám, ktoré sledujú spôsob a postup uskutočnenia stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia[…]

Vzdelávanie v programe PROJEKTANT

Program „Architekt | Projektant“ je určený prevažne osobám, ktoré vykonávajú projektovú činnosť a zodpovedajú za správnosť a úplnosť vypracovania celej projektovej dokumentácie alebo len jej časti. Precvičovanie a upevňovanie nadobudnutých vedomostí prebieha prostredníctvom cvičení a cvičných testov, ktoré sú voľne dostupné na internete alebo zasielané účastníkom pri oslovovacom emaily s termínmi[…]