Ingrees

Novinky

Slovensko: Štyri vyhlášky o energetickej efektívnosti sú v pripomienkovom konaní

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) zverejnilo 14. septembra 2015 návrhy 4 vyhlášok, ktoré je možné pripomienkovať do 5. októbra 2015. Návrhy všetkých 4 vyhlášok majú nadobudnúť účinnosť dňa 1. novembra 2015.

 

1. Vyhláška MH SR, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody
Ustanovením § 31 ods. 1 písm. e) zákona bolo MH SR splnomocnené na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody v budovách. Pod technickými požiadavkami na účely tejto vyhlášky sa rozumie aj minimálna  hrúbka izolácie pre potrubia a armatúry rozvodov tepla a teplej vody, ktorá bola stanovená tak, aby sa dosahovala úspora energie pri zaizolovanom rozvode v porovnaní s rovnakým nezaizolovaným rozvodom v intervale od 70 % do 95 % v závislosti od dimenzie potrubí a armatúr, materiálu potrubí a izolačného materiálu pri zohľadnení optimálnych nákladov spojených so samotnou realizáciou izolácie týchto rozvodov. Priemerná izolačná hrúbka bola stanovená pre tepelnú vodivosť  izolačného materiálu 0,035 W.m-1.K-1 pri teplote 0 °C.

Vyhláška a sprievodné dokumenty zverejnené na Portáli právnych predpisov

 

2. Vyhláška MH SR o spôsobe monitorovania energetickej efektívnosti
Zákonom č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola do slovenského právneho p18oriadku transponovaná predmetná smernica, ktorá ustanovuje požiadavky na podrobné monitorovanie opatrení energetickej efektívnosti za účelom plnenia cieľov energetickej efektívnosti. Návrhom vyhlášky sa ustanovujú podrobnosti o súbore údajov poskytovaných do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti (ďalej len „monitorovací systém“), o zásadách a pravidlách monitorovacieho systému, o spôsobe monitorovania údajov a spracovaní informácií v monitorovacom systéme.

Vyhláška a sprievodné dokumenty zverejnené na Portáli právnych predpisov

 

3. Vyhláška MH SR o výpočte a plnení cieľov energetickej efektívnosti
Návrh vyhlášky upravuje postup pri výpočte národného cieľa a zohľadnenie rôznych foriem a typov úspor energie pri plnení národného cieľa. Vyhláška takisto upravuje zohľadnenie a výpočet úspor energie potrebných pre plnenie cieľa u konečného spotrebiteľa, ktoré sú z hľadiska požiadaviek smernice 2012/27/EU o energetickej efektívnosti v určitých rovinách spotreby obmedzené iba na úsporu energie nad rámec požiadaviek legislatívy EÚ. Úspory energie sa počítajú kumulatívne, a preto každé z opatrení energetickej efektívnosti má osobitne určenú životnosť úspor energie a spôsob započítania životnosti. Národný indikatívny cieľ energetickej efektívnosti sa vykazuje vo forme konečnej spotreby energie a  vo forme primárnej spotreby energie, vyhláška ustanovuje prepočtové koeficienty pre jednotlivé palivá.

Vyhláška a sprievodné dokumenty zverejnené na Portáli právnych predpisov

 

4. Vyhláška MH SR o skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora
Zákonom č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola do nášho právneho poriadku transponovaná predmetná smernica vrátane čl. 8, ktorý ustanovuje požiadavku, aby energetické audity vykonávali kvalifikovaní odborníci. Návrhom vyhlášky sa ustanovuje obsah žiadosti o absolvovanie skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora, zriadenie a činnosť skúšobnej komisie, rozsah, priebeh a spôsob vyhodnotenia skúšky a vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Vyhláška a sprievodné dokumenty zverejnené na Portáli právnych predpisov